Zawiadomienie pip o sporze zbiorowym

Przepisy nie określają formy ani też treści takiego zawiadomienia.Odpowiedź prawnika: Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego 23.11.2007 Rzeczywiście, stosownie do art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o sporze zbiorowym .. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pra…


Czytaj więcej

Wzór powołania na wicedyrektora szkoły

7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły…


Czytaj więcej

Wzór faktury rozliczenia zaliczki

Tabela obrazuje, kiedy i na jakie dobra lub usługi wydana została pobrana przez pracownika gotówka.Rozliczenie zaliczki pracownika.. Pracownik wydał 200 a zaliczki miał tylko 150 zł.Czy księguje najpierw zestawienie jego wydatków (400/234) i nadaje mu numer dowodu księgowego np. 12/2008 a potem raport kasowy w którym wypłacam mu .Przedsiębiorca, który otrzymał przedpłatę ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki, a tym samym rozliczenia podatku VAT.. Zali…


Czytaj więcej

Faktura vat na usługi budowlane

Mimo, że w miesiącu wykonania usługi nie otrzymał zapłaty od klienta i wówczas rozpocząć odliczanie upływu terminu płatności wynikającego z dokumentu, czy .W świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% VAT do niektórych usług budowlanych.. Termin wykonania usługi za 4 tygodnie, a w momencie podpisania umowy klient zostawił przedpłatę 30%.Generalny wykonawca wystawia faktury z jedną stawką: 8 proc., gdy jest to budynek mieszkalny, lub 23 proc., jeśli…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o przyjęciu ucznia pdf

Zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowej kontroli obiektu budowlanego.. Informacje o produkcie .. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu i przyjęciu ucznia (karton) format A5/2 str. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicz…


Czytaj więcej

Decyzja o cofnięciu koncesji wzór

Sytuacje te, to między innymi:Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1 .. Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją .. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji.rtf : 63,2k : 113.. Jeśli zatem już je masz i raczysz klientele swoimi trunkami to pamiętaj, żeby przestrzegać kilku za…


Czytaj więcej

Faktura gotówkowa limit

z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust.. Wskazane wyżej pojęcia starał się wyjaśnić też resort finansów.. Zapłata gotówką i sposób jej udokumentowania był szczególnie istotny do końca 2015 roku.Przy czym rozkładanie takiej płatności na raty mniejsze od ww.. Zakładając, że limit gotówkowy wynosi 55 000 zł, to czy wszystkie te faktury powinny być płacone przelewem, czy też pierwsza i druga gotówką, a trzecia przelewem?Limit kosztów gotówkowych dotyczy tylko firm.. Jak działa limit 15 ty…


Czytaj więcej

Przedłużenie umowy o pracę w ciąży

Takie przedłużenie dokonuje się niezależnie od woli pracodawcy, o ile umowa nie jest zawarta na okres próbny.. Pracodawca przedłuży jej aktualną umowy o pracę do dnia porodu, ponieważ w chwili jej zakończenia pracownica będzie powyżej 12 tygodnia ciąży.Od 1 czerwca 2017 r. umowa z pracownicą w ciąży wykonującą pracę tymczasową może automatycznie ulec przedłużeniu do dnia porodu.. Dotyczy to kobiet w ciąży, które chciałyby przedłużyć kontrakt tylko do dnia porodu.. "Umowa o pracę zawarta na czas…


Czytaj więcej

Wzór rachunku do umowy zlecenie 2019

Przede wszystkim zwracam uwagę na fakt, iż w zależności od tego, kto jest zleceniobiorcą, możliwe są różne jego konfiguracje.Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych 2.. Minimalna stawka .Umowa zle…


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach

Dokument ma zastosowanie do następujących przypadków: upoważnienie do odbioru zaświadczenia o dochodach; upoważnienie do odbioru zaświadczenia z zus przez inną osobę; upoważnienie do odbioru zaświadczenia z urzędu skarbowegoOświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 20.Data 21.. Jest on niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym.Znaleziono 272 interesujących stron dla frazy d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt