Wzór powołania na wicedyrektora szkoły

7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły…


Czytaj więcej

Wzór rachunku do umowy zlecenie 2019

Przede wszystkim zwracam uwagę na fakt, iż w zależności od tego, kto jest zleceniobiorcą, możliwe są różne jego konfiguracje.Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych 2.. Minimalna stawka .Umowa zle…


Czytaj więcej

Faktura wzór split payment

Pisaliśmy już o tym uszczelnieniu VAT , gdy rząd pracował nad tą nowelizacją ustawy o VAT.. Przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.Zapłata na rachunek Split payment jest co do zasady zapłatą za towar lub usługę na rzecz sprzedawcy.. Na jej podstawie nie można zatem, w oparciu o obowiązujące przepisy, dokonać płatności w systemie split payment.Split payment - podzielona płatność: dane o rachunku VAT trzeba będzie ujawnić w sprawozdaniu.. Nie naru…


Czytaj więcej

Wzór klauzuli wykonalności rozporządzenie

Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny nadaje .• nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność́ bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.. Jeżeli orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, w treści klauzuli wykonalności wskazuje się datę, z jaką orzeczenie się .Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności znajdziesz na końcu niniejszego poradnika.. Jeżeli mimo rozwiązywania sporu przed są…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia najmu okazjonalnego

Umowa taka służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tzn. nie może ona być przedmiotem wynajmu np. lokalu biurowego lub najmu przez inny podmiot niż osoba fizyczna.Podpisując umowę najmu okazjonalnego, właściciel mieszkania powinien otrzymać na piśmie informację od najemcy o adresie innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisjiUmowa najmu lokalu jest to umowa, dzięki której właściciel (Wynajmujący) może oddać do używania swój lokal innej osobie, a osoba ta (Najemca) powin…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji pit 36

Dla rozliczenia za 2016 rok poprawny będzie PIT-36 (23).Pobierz "PIT 36 PDF Druk Wzór Online".. Termin składania deklaracji PIT-8C PIT-8C za dany rok należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego oraz samemu podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja) do końca lutego następnego .1.. Odliczeń można dokonać z racji .PIT-11 (26) - wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek, PIT-4R (10) - wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek doch…


Czytaj więcej

Wzór umowy rozdzielności majątkowej

Wzór sporządzony jest w sposób zasadniczo respektujący zasadę równego traktowania obydwu małżonków.Rozdzielność majątkowa u notariusza - wzór.. Jej zasady regulują Rozdziały II (Umowne ustroje majątkowe) i III (Przymusowy ustrój majątkowy) Działu .Darowizna między małżonkami a ustrój rozdzielności majątkowej.. W sytuacji występowania pomiędzy małżonkami ustawowej rozdzielności majątkowej, mogą oni skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania darowizny dokonanej pomiędzy sobą pod warunkiem zgłoszeni…


Czytaj więcej

Przykład listu motywacyjnego po angielsku

Teoretycznie wiadomo co w nim napisać, ale w praktyce tych kilka zdań może być naprawdę trudne do skonstruowania.. Podpisz się jako XYZ.. Nie umieszczaj żadnych adresów.. Powinieneś podać w nim swoje i adresata poprawne dane osobowe i kontaktowe.. Dla większości kandydatów najtrudniejszym elementem procesu rekrutacji jest konieczność napisania listu motywacyjnego.. Szablon listu motywacyjnego bez doświadczenia — dla każdego, bez względu na .Wskazówki, przykłady, wzory jakie przygotowaliśmy: pod…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo dla członka zarządu przy reprezentacji łącznej

SR oddalił powództwo ze względu na nieważność umowy.. Czy pełnomocnictwo ogólne dla osoby trzeciej w formie aktu notarialnego wystawione i podpisane przez jednego członka zarządu .Co ważne, w przypadku, gdy daną osobę reprezentował pełnomocnik, ale także spółkę kapitałową jeden członek zarządu nieuprawniony do samodzielnej reprezentacji, pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, przy czym rygor formy powinien zostać dopełniony najpóźniej…


Czytaj więcej

List gratulacyjny za wyniki w nauce

Listy pochwalne.. Gratulujemy innym wielu rzeczy: osiągnięć zawodowych, dobrych wyników w nauce, narodzin dziecka - właściwie okazji .Szanowny Panie, w związku z zakończeniem współpracy, pragnę w imieniu firmy .. złożyć najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę.. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.. Dyplom.. Stanisława Staszica.. Zespołu Szkół.. Uroczystość rozpoczęła się od.List gratulacyjny Rektora UŁ.. Funt w dół wysłał Cameronowi list gratulacyjny i zachęcał do jak najszybszej dymisji…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt