Wzór formularza niebieska karta
Wniosek o wydanie formularza 123 Upoważnienie do złożenia wniosku o .Niebieska Karta - A - plik PDF, rozmiar 0,59 MB Niebieska Karta - B - plik PDF, rozmiar 0,82 MB Niebieska Karta - C - plik PDF, rozmiar 0,73 MB Niebieska Karta - D - plik PDF, rozmiar 0,55 MB Wniosek o utworzenie Grupy Roboczej - plik PDF, rozmiar 0,08 MB Protokół z posiedzenia Grupy .Sposób postępowania w sytuacjach przemocy - zgodnie z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" oraz komentarzem do rozporządzenia.. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz "Niebieska Karta - B" przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. Jeżeli osobą dotkniętą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta B" przekazuje się rodzicowi,b) Zakładanie formularza Niebieska Karta W celu zało żenia nowego formularza Niebieskiej Karty nale ży z głównego menu wybra ć Dane - Procedura Niebieskiej Karty: Na ekranie pojawi si ę okno, w którym użytkownik b ędzie mógł nanie ść formularz i wprowadzi ć dane z papierowej Niebieskiej Karty:Zakres czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określają zapisy S 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U.z 2011 r.3.2..

Wzór formularza „Niebieska Karta — A" stano- 3.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.. (miejscowość, data) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust.. 1 stanowi: „Wszcz ęcie procedury nast ępuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przezWzór formularza —Niebieska Karta Afl stanowi zaø„cznik nr 1 do rozporz„dzenia.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz „Niebieska Karta — A") I.. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza "Niebieska Karta - A" z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jejPo sporządzeniu formularza „Niebieska Karta - A" należy przekazać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.„Niebieska Karta B" stanowi pouczenie dla osób dotkniętych przemocą i przekazywana jest po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta A", osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie..

Wzór formularza "Niebieska Karta - A" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

wi załącznik nr 2 do rozporządzenia.. KONTAKT.formularza „niebieska karta - b" nie przekazuje siĘ: osobie, wobec ktÓrej istnieje podejrzenie, Że stosuje przemoc w rodzinie, dziecku, natomiast waŻne jest przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy o dalszych czynnoŚciach w jego sprawie.Akceptuję Regulamin i przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadom utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu .Strona używa plików cookies.. (miejscowość, data) I.. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 1.Niebieska Karta - B (wzór formularza NK-B) Formularz "Niebieska Karta "B" otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka - rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.Wzór formularza "Niebieska Karta - B" stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia..

3.Wzór formularza "Niebieska Karta - B" stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.Procedura "Niebieskie Karty" a prace zespołu interdyscyplinarnego Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przekazuje formularz "Niebieska Karta-A" pozostałym członkom zespołu lub grupy roboczej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania.Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy .§ 6.. W przypadku braku mo¿liwoœci wypeønienia formularza —Niebieska Karta - Afl z uwagi na nieobecnoœª osoby, co do której istnieje podejrzenie, ¿e jest dotkniŒta przemoc„ w rodzinie, stan jejJej dotyczy natomiast wzór formularza D niebieskiej karty i ideałem byłoby, gdyby był wypełniany przez komisję razem z taką osobą.. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Kar-ta — A" osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest.Wzór formularza „Niebieska Karta — B" stano-wi załącznik nr 2 do rozporządzenia..

Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta - A" pozostawia się u wszczynającego.

Jakie są zasady wydawania, procedura, formularze i wzór niebieskiej karty?. W tym materiale odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości związane z niebieską kartą.Wzór formularza „Niebieska Karta — B" stano-rzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.. Aktualności; Program - "Dobry start" Pomoc społeczna; Świadczenia rodzinneNIEBIESKA KARTA — C.. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy - poprzez wypełnienie.w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.. Wypełnienie formularza Niebieska Karta - A Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrze śnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta w § 2 ust.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej "ustawą", w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.Sprawdzamy, czym jest niebieska karta, kto ją zakłada i kiedy.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz "Niebieska KartaNiebieska Karta - koniec procedury.. Kiedy się ją zakłada?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt