Wniosek o likwidację niepodjętego depozytu
We wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu należy: 1) wskazać okoliczności, w których nastąpiło złożenie depozytu; 2) dokładnie określić depozyt .1.. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art.Art.. Wezwanie do odbioru depozytu powinno nastąpić niezwłocznie po jego złożeniu lub uzyskaniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, która umożliwia odebranie tego .W sprawie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu sąd może wszcząć postępowanie z urzędu.. Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów - Dz. U. z 2006 roku, Nr 208 .Sygn.. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.. wskazując że osoba ta, jako osadzona w dniu 13 lipca 2009 r. zmarła.. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej..

1 Ustawy o likwidacji niepodjętego depozytu.

(58)784-56-32-41, (58) 774-97-92 (58) 785-47-35 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 .Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.. Co jest sprzeczne z kodeksem cywilnym, gdyż skarb państwa nie jest ostatecznym spadkobiercą ustawowym, jest nim gmina.z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, nie było poprzedzone postępowaniem o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692 i nast.. a jeśli nie to w jakim paragrafie ując taka opłatę?Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.. też ostatni rozdział niniejszego opracowania ).W ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów mówi się, że po likwidacji depozytu, pieniądze przechodzą na własność skarbu państwa.. Zgodnie z art. 6 ustawy, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania uprawnionego do depozytu, przechowujący ma obowiązek wystąpić do odpowiednich ewidencji, rejestrów o .UZASADNIENIE.. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.. Likwidację niepodjętego depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt.złożenie do depozytu - apelacja - napisał w Postępowanie cywilne: Witam, trwa postępowanie z mojego wniosku..

Art. 693 22.depozytu.

Jeżeli przechowującym depozyt jest sąd, likwidację niepodjętego depozytu sąd stwierdzi z urzędu ( zob.. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu,Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ,Dz.U.2020.0.1575 t.j.Poza wszelką wątpliwością pozostaje, że skarżący nie powoływał się w niniejszej sprawie na przysługującą mu legitymację do złożenia wniosku o likwidację niepodjętego depozytu, jako przechowującego depozyt (art. 9 ust.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o depozytuZgodnie z przepisami, dłużnik na wniosek może złożyć do depozytu sądowego pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe oraz inne dokumenty.. Przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do odbioru depozytu w terminie, o którym mowa w art. 4 likwidacja z mocy prawa niepodjętego depozytu, ust.. Po raz pierwszy złożyłam wniosek do sądu o likwidację niepodjętego depozytu- okazało się że muszę zapłacić 40 zł.. Przysłał mi postanowienie z informacją, że mogę złożyć zażalenie.§ 1.. Sąd Rejonowy w Szczecinku - Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 295/20 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bomem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Jerzego Niespodzianego o likwidację niepodjętego depozytu.Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu..

Sąd wydał postanowienie iż zgadza się na złozenie do depozytu.

Oznacza to, że interpretacja przepisów służących ochronie osoby uprawnionej powinna być szczególnie restryktywna.Poniższe zasady mają być stosowane w sprawach likwidacji niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie sta­nowią inaczej.. 1935 r. w Bolestach, zmarłej w dniu 12.01.2016 r. w Brańsku, ostatnio zamieszkałej 17-120 Brańsk ul .Likwidację niepodjętego depozytu stwierdzi sąd na wniosek przechowującego depozyt.. Wobec tego w dniu 16 lipca 2009 r. na tablicy ogłoszeń Aresztu Śledczego w B. wywieszono na okres 6 miesięcy ogłoszenie wzywające spadkobierców zmarłego do .W tej sytuacji organ celny wystąpi do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w oparciu o art. 9 ust.. może odebrać złożony przez siebie do depozytu przedmiot o ile nie zrobił tego już wierzyciel lub nie nastąpiła likwidacja niepodjętego depozytu .Kodeks postępowania cywilnego,KPC,Rozdział 3.. W przypadku gdy nie jest znana osobaPostępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.. o likwidacji niepodjętych depozytów, który stanowi że w przypadku, gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie jego miejsca zamieszkania albo .OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU.. 693 [19] Kodeks postępowania cywilnego (KPC) .. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca złożenia depozytu.Skoro zatem ustalono, iż uprawniony do odbioru depozytu nie jest znany ani nie jest możliwe jego ustalenie to znajdował zastosowanie art. 6 ust..

We wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu należy:Formalna likwidacja.

Depozyty, które przeszły na własność Skarbu Państwa, przechowujący depozyt przekazuje naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.Następnie jesli w ciągu 3 lat gmina nie podjęła kroków nabycia spadku to zgodnie z procedurą likwidacji niepodjętych depozytów skladasz wniosek do sądu o likwidację depozytu .. Dołączasz załączniki ( akt zgonu, zawiadomienie wysłane do gminy, wnisoek o zwolnienie z kosztów , jeśli masz jakieś potwierdzenie z urzędów , że .Witam!. Przed podjęciem depozytu proszę o kontakt z pracownikiem magazynu tel.. Uczestników, którzy nie są znani lub których miejsce zamieszkania lub siedziba nie jest znane, sąd wzywa do udziału w postępowaniu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym.. W sprawach likwidacji niepodjętych depozytów właściwy ma być sąd miejsca złożenia depozytu.. 4 ustawy z dnia 18.10.2006r.. I teraz się zastanawiam, czy można starać się o jakieś zwolnienie?. k.p.c.), gdyż chodzi tu o depozyt pozasądowy.. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca złożenia depozytu.. 2, oraz pouczyć go o skutkach jego niepodjęcia.. OBWIESZCZENIE.. We wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu należy: 1) wskazać okoliczności, w których na-stąpiło złożenie depozytu; 2) dokładnie określić depozyt podle-gający likwidacji; 3) określić osobę, która jest uprawniona do odbioru depozytu.. 0 strona wyników dla zapytania wzory wniosku o likwidację niepodjętego depozytuLikwidację niepodjętego depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt, a jeżeli przechowującym jest sąd, likwidację stwierdza sąd z urzędu.. We wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu trzeba będzie:Znaleziono 14 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o depozytu w serwisie Money.pl.. 17-120 Brańsk ul. Jana Pawła II 12. poszukuje prawnych spadkobierców: Marianny Krzywobłockiej córki Bronisława i Anny ur. 06.. Wnioskodawca Skarb Państwa Areszt Śledczy w B. złożył wniosek o likwidację niepodjętego depozytu należącego do S. K. w kwocie 100,10 zł.. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca złożenia depozytu.Znaleziono 4 interesujących stron dla frazy wzory wniosku o likwidację niepodjętego depozytu w serwisie Money.pl..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt