Wzór wypełnienia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Nazwisko rodowe 4.. Dokonując wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy pamiętać o tym, że muszą być oni zatrudnieni w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt .Nie poniesiemy tej opłaty, jeśli zmiana lekarza jest związana na przykład z miejscem zamieszkania.. Data urodzenia 5.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Imię 2.. (Dz.U.. MoŽe dokonaé wyboru w zakresie, który go interesuje.Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza,.Złożenie deklaracji jest bezpłatne.Centrala NFZ przypomina placówkom medycznym, ze od 1 października 2018 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.Deklaracja online Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejne narzędzie internetowe - możliwość wypełnienia DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ online.. Płeć 6.. Imię 2.. Nazwisko 3.. Jest to pisemne oświadczenie woli, a takie formularze dostępne są u każdego świadczeniodawcy, który podpisał kontrakt z .Jedynym wymogiem formalnym, jaki stawiany jest świadczeniobiorcy, jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i w ramach tego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ. 3 Również przepisy obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakładają na świadczeniobiorcę, który chce uzyskać prawo do korzystania ze świadczeń poz, obowiązek wypełnienia deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz), czyli złożenia pisemnego ..

Każdy pacjent składa deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki.

Płeć 6.. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie.Wyboru takiego dokonuje poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji mają lekarze, pielęgniarki i położne).Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy.3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. 779), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust.. Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 października 2018 r.Wzór wypełnienia deklaracji..

Poniżej można zobaczyć wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji wyboru lekarza: poprawnie-wypelniona-deklaracja-wyboru-lekarza-rodzinnego.

Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok 13-05-1981DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Od tego dnia wszystkie nowe deklaracje wyboru mogą być przyjmowane wyłącznie z użyciem nowych wzorów.deklaracja wyboru Świadczeniodawcy udzielajĄcego ŚwiadczeŃ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej1) i. dane dotyczĄce Świadczeniobiorcy 1. imię 2. nazwisko 3. nazwisko rodowe 4. data urodzenia 5.Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielçgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ poloŽnej podstawowej opieki zdrowotnej Uwaga!. Nazwisko rodowe ANNA NOWAK KOWALSKA 4.. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. z 2008 r.(Dz.U.. Bezpłatna podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ dostępna jest w dziesięciu oddziałach naszego Centrum:Objaśnienia: 1) Świadczeniobiorca wypełnia deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ u różnych świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami.W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej..

Wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy dokonać poprzez wypełnienie tak zwanej deklaracji wyboru.

Nazwisko 3. z 2018 poz.1295- świadczeniodawcy oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, - świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (deklaracja łączna).. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.. Deklarację wyboru pielęgniarki wypełnia się tak samo jak deklarację wyboru lekarza.w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 56 ust.. Data urodzenia 5.. Nazwisko rodowe JAN KOWALSKI KOWALSKI 4.. Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok M/K _ _-_ _-_ _ _ _ 7.Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Płeć 6.. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8 .DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Data urodzenia 5.. Ponadto kobiety wypełniają odrębną deklarację do położnej.. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku..

DokonujQcy wyboru nie ma obowiQzku zloŽenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy éwiadczefi u tego samego šwiadczeniodawcy.

Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy.Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok 01-01-1901Ad.. 1 pkt 11a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o .27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.. Deklaracje składane są na urzędowych formularzach, których wzór .. Istnieje także możliwość wypełnienia deklaracji na miejscu.Zmianę terminu wejścia w życie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zakłada projekt rozporzadzenia, jaki właśnie trafił do konsultacji.Deklaracje wyboru lekarza ielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.. Nazwisko 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt