Harmonogram przebiegu stażu nauczyciela stażysty
Obowiązki opiekuna stażu w świetle przepisów 2.. 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. Powinności i wymagania nauczyciela wynikające z rozporządzenia 5.. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA .. informuje nauczycieli o terminie rozpoczęcia stażu (nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z chwilą nawiązania stosunku pracy- nie później niż w ciągu 14 dni .. Publikacje nauczycieli.. Kiedy nauczyciel podejmuje pracę, pierwszym jej etapem jest zatrudnienie przez rok jako nauczyciel stażysta.. Siemianowice ŚląskieRozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty12 kroków w postępowaniu awansowym - harmonogram nauczyciela.. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. Angelika Skrzypek.. Warunki rozpoczęcia stażu - nauczyciel może rozpocząć staż, jeżeli:stażysty • Ustalenie warunków realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odbywania stażu.. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp..

Harmonogram przebiegu stażu 6.

Data publikacji: 4 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust.. 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy.. Ważne terminy 3.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Jest to czas, w którym osoba rozpoczynająca pracę w branży uczy się pracy z dziećmi i młodzieżą.Harmonogram przebiegu stażu Nauczyciela Stażysty Author: Małgorzata Korczyńska Created Date: 10/9/2018 12:02:35 PM .współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;Dokumentacja przebiegu stażu i kontaktów z opiekunem stażu, prowadzona przez nauczyciela stażystę..

Czas stażu nauczyciela.

W oparciu o aktdla opiekuna stażu : 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego, dla dyrektora - 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor szkoły ustali ocenę dorobku zawodowego.. Sulechów.. Zazwyczaj staż rozpoczyna się na początku roku szkolnego i kończy się po jego zakończeniu.. Okres stażu nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy.OPIEKUN STAŻU Najpowa¿niejszym wyzwaniem, jakie stoi przed nauczycielem-opiekunem sta¿u jest zrozumienie i zaakceptowanie odmiennych postaw i zachowañ oraz metod pracy, ja-kie powinno siê reprezentowaæ i stosowaæ wobec osób doros³ych.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .1.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu..

2.Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.

3.0 9 .Przebieg stażu nauczyciela stażysty, który chce uzyskać stopnień nauczyciela kontraktowego.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk.. Staż trwa 9 miesięcy.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty: Szukaj publikacji.. Krok 1.. Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega .KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..

Kontrakt z opiekunem stażu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą Okres stażu - od 01 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. .. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz .Nauczyciel stażysta.. Małgorzata Brandygier.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Jak dobrze wypełniać obowiązki opiekuna stażu?. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. -pisemne opracowanie zasad współpracy, kontrakt - harmonogram spotkań i obserwacji - konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.. 2 Karty Nauczyciela).. Oprócz tabel przedstawiających harmonogram stażu zawiera także kartę obserwacji zajęć nauczyciela odbywającego staż.rozporządzeniami w sprawie: ramowego statutu przedszkola, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach, dokumentacji przebiegu nauczania, uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.. Gliwice .. Staż możemy rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później niż 14 dni po rozpoczęciu pierwszych zajęć w placówce.1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Plan rozwoju zawodowego 7.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:.. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego 8.nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; 2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych formharmonogram przebiegu stażu, w tym przewidywany udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz planowane obserwacje zajęć u nauczyciela, scenariusze zajęć, konspekty lekcji, karty obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,I.. Najczêstszym b³ê-dem, jaki pope³niaj¹ nauczyciele podejmuj¹cy dzia³ania edukacyjne wobec .Staż nauczyciela; Awans zawodowy od 1 września 2019 r. Anna Trochimiuk.. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania nauczyciela stażysty.wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt