Upoważnienie do odbioru wyników badań
W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do pełnoletniego pacjenta, pracownik medyczny .. Gruźlica - skierowanie.. Author: Your User Name Created Date: 6/25/2015 8:03:03 AM .2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań; Prawa Klienta; Sekcja Badań Wody.. Amiodaron - skierowanie.. Upoważnienia telefoniczne, nie są akceptowane, ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości.upowaŻnienie do odbioru wynikÓw upowaŻniam paniĄ/pana: imiĘ i nazwisko osoby upowaŻnionej: typ i numer dokumentu toŻsamoŚci (dowÓd osobisty lub paszport)*: do osobistego odbioru sprawozdania z badaŃ laboratoryjnych: imiĘ i nazwisko pacjenta: pesel**: data rejestracji badaŃ/nia lub nr zlecenia: miejscowoŚĆ, data czytelny podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowegoData i miejscowość UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany /na .. Nr PESEL upoważniającego .Informacja dla pacjenta dotycząca przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy (krzywa cukrowa) - kobieta w ciąży: pobierz: Przygotowanie do badań laboratoryjnych: pobierz: Przygotowanie pacjenta do badania nasienia: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierzUstalanie terminów badań , rejestrowanie w dniu badania i wydawanie wyników..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

: …., PESEL:.. imię nazwiskoMiejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon.. Upoważnienie na dziecko / na osobę ubezwłasnowolnioną * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.2) dostępu (w tym wglądu do oryginałów, uzyskania kopii, odpisów i wypisów) do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów.. z 2012 r. poz .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Zgodnie z art. 7 ust.. Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i dotyczy każdej dotyczącej mniemiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yNasza strona zapisuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych zgodnie z Regulaminem.Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia Twojej przeglądarki zgodnie z wskazanym Regulaminem.Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.Upoważnienie do odbioru wyników badań..

Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.

Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. Profil steroidowy - skierowanie.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Upoważnienie do odbioru wyników.. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. 3 RODO zgoda udzielona na .. (data i czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru wyników .. Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej .. *w przypadku odbioru wyników badań poufnych Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADAŃ Ja, niżej podpisany(a),upoważniam do odbioru moich wyników badań z Rejestracji Laboratorium Badań .. umowy dotyczącej laboratoryjnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.. Wypełnione upoważnienie do odbioru wyników badań należy dostarczyć do Punktu Pobrań.. Umowa-Zlecenie badania próbki wody: (kliknij w link, aby pobrać plik w wersji pdf) Sekcja Epidemiologii.. Raport o wielkości posiadanych zapasów szczepionek (doc) Zapotrzebowanie na szczepionkę dla przychodni;Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: ..

Poniżej podajemy Państwu link do upoważnienia do odbioru wyników badań.

Tężec przeciwciała IgG - skierowanieUpoważnienie do odbioru wyników badań; Ankieta medyczna TK; PDF do pobrania.. Panel infekcji odkleszczowych - skierowanie.. NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Niezbędnik pacjenta > - Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Ankieta medyczna MR; PDF do pobrania.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Przygotowanie do badania TK; PDF do pobrania.. Przygotowanie do badania MR; PDF do pobrania.- Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Kariotyp - skierowanie.. Wystarczy kliknąć w niego, aby otworzył się w nowej karcie i można było go wydrukować.Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, wyniki badań nie mogą zostać wydane bez poprawnie wypełnionego upoważnienia.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .UPOWAŻNIENIE DO ODIORU WYNIKÓW ADAŃ DO ELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH Ja niżej podpisany/a .Dmog/0104 ..

... czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie.

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .do odbioru moich wyników badań histopatologicznych.. Zespół łamliwego chromosomu X - skierowanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt