Wzór deklaracji akc u
Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Nowy wzór deklaracji AKC-U/S wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2320), które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.AKC-U/S (2) 4 /4 E.. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) zarządza się, co następuje: 2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić )osoby reprezentującejpodatnika8 45.. Pobierz potwierdzenieAKC-U (3) 3 /3 E.. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 1 września 2010 r., stosuje się wzór deklaracji .Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.. Imię 67.. Data wypełnienia deklaracji (dzień -miesiąc rok) 69.Nowy wzór uproszczonej deklaracji akcyzowej AKC-U/S od 1 stycznia 2020 r. Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w 2020 r. Uszczelnienie akcyzy od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych w 2020 roku; Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2020 r.Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757) określono wzór: 1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A(1),Natomiast wzór deklaracji AKC-U/A różni się od jeszcze obowiązującego wzoru deklaracji AKC-U tym, iż zostały z niego usunięte dane dotyczące samochodów osobowych..

1 pkt 1 ustawy; 3) deklaracji ...§ 1.

z 2018 r. poz. 267), a ściślej - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 .Nowy wzór deklaracji AKC-U/S.. Symbol formularza AKC-U, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden wyrób) AKC-UW III.. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 66.. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychRządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów (numer z wykazu RCL: 962) wprowadzającego nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).Opis: AKC-U/A (2) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych Termin składania: Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na .1.4. z 2018 r. poz. 267), a ściślej - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 .deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego..

Właściwy organ i cel składania deklaracji AKC-U.

Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej, w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych", zaś jej znak został .Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej.. Imię 43.. Została ona zbudowana w ramach Programu e-Cł.AKC - U Podstawa prawna: Art. 42 ust.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U/A, ,AKC-U/S, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, AKC-ST, AKC-STn; zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych … w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego, deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-14,AKC-ST/AKC-STn - deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego, ..

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 69.

Nazwisko 4.. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137) zarządza się, co następuje: § 1.. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn.. Problemy czy pułapki związane z wypełnianiem poszczególnych pól elektronicznej deklaracji samochodowej AKC-U/S wynikają zarówno z konstrukcji formularza systemu PUESC, jak i z treści przepisów akcyzowych odnoszących się do danej kwestii.. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (pole nieobowiązkowe)Na podstawie art. 26 ust.. Zaznaczamy „cel złożenia formularza" - „ korekta deklaracjiAKC-U 17.. Termin składania: Do 3 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku niezarejestrowanego handlowca;Każdy zainteresowany, który nie dokonał rejestracji przed 1 września 2020 r. musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego.JAK ZŁOŻYĆ KOREKTĘ DEKLARACJI AKC-U..

Pułapki związane z wypełnianiem pól w deklaracji AKC-U/S.

Imię 67.. Określa się wzór: 1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia .W związku z wchodzącą w życie 1 marca br. reformą, która połączy dotychczasowe struktury Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w strukturę jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej, zmieni się wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U).Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga!. Pole 5 AKC-U dotyczy celu złożenia formularza, gdzie należy wskazać: złożenie deklaracji lub; korekta .AKC-U/S DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art. 106 ust.. Nazwisko 68.. Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Na podstawie art. 78 ust.. Nazwisko 68.. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn.. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika - - 70.. Nadajemy kolejny „Numer dokumentu" - jest to numer własny dokumentu składa się z 19 znaków [0-9] [A-Z] nadany przez Podatnika ( jest to numer unikalny i nie może być to ten sam numer, który został podany w deklaracji pierwotnej).. Poczta *- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzązapłaconąna potrzeby 1/3 13 .Tutaj znajdziesz i pobierzesz bezpłatne wzory ponad 5.000 druków, formularzy, umów i wniosków.. Wypełnij je w programie fillup online.Do pobrania za darmo wzór: Deklaracja AKC-R.. PODPIS PODATNIKA LUB DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 42..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt