Deklaracja uczestnictwa w projekcie efs
Bardziej szczegółowośrodków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie.. w projekcie pn. „Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim", realizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 05.. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu „Rozwój CentrumWarunki uczestnictwa w projekcie 1.. Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia Projektodawcy dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.. Wszystkie pola Deklaracji muszą być wypełnione zgodnie z poniższą instrukcją.. Kształcenie ustawiczne.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y _____ deklaruję udział w projekcie pn. „Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?". 6.Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu baz danych dla kadry badawczo-dydaktycznej w ramach projektu: KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju POWER, Oś III, Działanie 3.5, EFS..

1.Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ...

Zatrudnienie, Działanie: 05.05.. Zobowi ązuj ę si ę do niezwłocznego (7 dni) powiadomienia PCPR w Olsztynie/PCPR w Nidzicy o zakwalifikowaniu do innego projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie.. Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE1 z 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Akademia szkoleń - szkolenia z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych dla mieszkańców lubuskiego (nr RPLB.08.03.00- 08-0004/16)w procesie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy -1" w przypadku ich zmiany.. Nie korzystam z takiej samej formy wsparcia finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz zostałem/łam poinformowany/a, że w przypadku korzystania z istniejącego systemu pomocy społecznej, oferowane w Projekcie wsparcie może być wyłącznie o .opuszczeniu projektu w terminie 4 tygodni i w terminie 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie oraz do udziału w badaniach ewaluacyjnych..

Wypełnienie deklaracji jest warunkiem uczestnictwa w projekcie 2.

Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu „UtworzenieDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane projektu Lp.. o numerze RPPK.09.03.00-18-0066/16.. W projekcie może uczestniczyć 2400 osób w wieku 18-24 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie 1 Młodzież NEET (ang.Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej" nr projektu: RPDS.10.04.03-02-0007/17 Dane Uczestnika/ki Lp.. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca.. 3 .DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana(y), .. 1 należy wypełnić w celu wstępnego określenia udziału w projekcie.. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu (Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracjiw dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, „Deklaracji uczestnictwa w projekcie" oraz „Umowy uczestnictwa w projekcie", czym ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie.. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 4 Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższegoPodstawowe zasady uczestnictwa w projekcie„Szkoła w centrum uwagi" 1..

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ramach Regionalnego .. EFS_firmowy Author: Bartosz KoteckiDeklaruję uczestnictwo w projekcie „Mój [email protected] mój sukces" realizowanego przez Gminę m. Zabrze / Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.wszystkie dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) muszą być podpisane zarówno przez Uczestnika Projektu, jak i przez prawnego opiekuna osoby zgłaszającej się do Projektu.w ramach EFS wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM .. 1/2019/EFS/7 Nazwa Grantobiorcy: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata Okres realizacji projektu objętego grantem: Od: 0 1 - 0 8 - 2 0 2 0DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Author: w.klofta-kaszak Last modified by: Karol Created Date: 10/11/2020 1:11:00 PM Company: Microsoft Other titles: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE .Deklaracja uczestnictwa w projekcie..

Uczestnictwo w projekcie „Równi na rynku pracy - EFS" jest dobrowolne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 85='35$&< 7) Zobowiązuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia .Projekt pt. "Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEZostałam/em poinformowana/y o tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych" i w pełni go akceptuję.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Masz pomysł - masz firmę II" .. 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFS i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnościDeklaracja uczestnictwa w projekcie .. Europejskiej w ramach EFS oraz zostałem poinformowany, że w przypadku korzystania z istniejącego systemu pomocy społecznej, oferowane w projekcie wsparcie może być wyłącznie o komplementarnym charakterze i nie może zastąpićśrodków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie.. Zostałam/em poinformowana/y o tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków Uniideklaracja uczestnictwa w projekcie Ja, niżej podpisany(a), deklaruję niniejszym chęć uczestnictwa w projekcie "NOWY START-NOWE PERSPEKTYWY ", nr umowy UDA-POWR.02.21.00-00-NS10/19, realizowanymDeklaracja udziału w projekcie została przygotowana zgodnie z wymogami formalnymi, obowiązującymi dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.. Deklaracja udziału w projekcie „ KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju "Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim" nr wniosku RPPM.05.05.00-22-0036/16, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lataFunduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt