Wzór oświadczenia rodziców opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie: „DO SZKOŁY ZAWSZE ROWEREM" Zgłaszam udział dziecka w konkursie „Do szkoły zawsze rowerem" „Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Nr 133, poz. 883 z późn.. data i miejsce czytelny podpis rodziców .zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.. Bierzemy/Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez nasze/moje dziecko szkody.. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.. 6) Pozytywna opinia Opiekuna talentu tj. osoby, która współpracuje z uczniem w ramach3 1) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden reprezentuje przedmiot konkursu, 2) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują ..

Wzór zgody na udział w konkursie stanowi załącznik do Regulaminu.

Uczestnicy nie mogą być przypisani do więcej niż jednego Zespołu.ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach prowadzonych na basenie.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych poza teren przedszkola.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .Już od 25 maja 2018 r zaczną obowiązywać przepisy RODO - ogólnego.Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych może mieć miejsce tylko gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna, a więc np. zgoda osoby, której dane są przetwarzane.. Uczestnicy biorą udział w Konkursie wyłącznie w ramach stworzonych przez siebie Zespołów, liczących od 2 do 5 osób.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. Nr 13, poz. 125 ze zmianami).OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim pt. „Ocalić od zapomnienia"..

zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

6.Wzór oświadczenia dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie: Oświadczam,.o ochronie danych osobowych (Dz. Nr 133, poz.883 z późn.zm.). Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2016 r. 922)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojegoOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym: Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu EuropejskiegoWzór oSwiadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorqcych udzial w konkursie: Oéwiadezam, iŽ zgodnie z UstawQz dnia 29 sielpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Nr 133, poz. 883 z póŽIL zm.) wyaŽam zgode na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.we wskazanej przez dyrektora innej szkole, jeżeli w jego szkole konkurs nie jest organizowany..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.ucznia klasy.

O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy.Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Fundację Hospicyjną oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA KONKURSIE PLASTYCZNYM „DO SIEGO ROKU!". w imprezie sportowej MEMORIAŁ BRONISŁAWA SZWARCA - 2018. dziecku/podopiecznemu udział w imprezie sportowej MEMORIAŁ BRONISŁAWA SZWARCA - 2018.. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r.w Konkursie, b) uzyskanie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w Konkursie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, c) powołanie szkolnej komisji konkursowej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel religii, oraz wskazanie jej przewodniczącego,imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna.. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.. /podpis matki/ /podpis ojca/ Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka w przedszkolu oraz udostępnianie i wykorzystanie3.. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są drużyny danej szkoły .1 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty..

- udział w wojewódzkim - 2 pkt.

1.niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda rodziców opiekunów prawnych.. uczennicy/ucznia szkoły.. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.. w zajęciach pozalekcyjnych .podpis ucznia** ** wypełnia uczeń pełnoletni Oświadczenie rodziców W związku z rezygnacją z uczęszczania na zajęcia WDŻWR, proszę o zwalnianie mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie w/w zajęć jeśli przypadają na pierwsze lub ostatnie lekcje w planie.. ** UWAGA: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i chcą wziąć udział w koncercie, muszą być pod opieką rodzica (lub wskazanego przez niego opiekuna) przez cały czas trwania imprezy.. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju.. Wyrażam zgodę na udział mojego4) Udział w olimpiadach i konkursach lokalnych (liczy się również przejście do następnego etapu): - udział w międzyszkolnym- 1 pkt.. * Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w XV Turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" i oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem XV Turnieju „Z .OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA.. - wyróżnienie - 3 pkt.. zm.)dla uczniów gimnazjów woj. małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie 1.. Arkusze będą dostępne 48 godzin przed godziną rozpoczęciaZgody i oświadczenia Podpis rodzica/ opiekuna Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w postaci: zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych itp., w materiałach dotyczących życia szkoły oraz prezentacji szkoły w środowisku.. Jak wygląda kwestia przetwarzania danych osobowych dzieci i zgody dziecka na przetwarzanie danych osobowych?Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW.. że jestem rodzicem/prawnym opiekunem*.. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za mojeOŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt