Uzasadnienie do wniosku o okulary
Po roku .odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza okulisty oraz fakturą dokumentującą zakup okularów.Jeśli po przeprowadzeniu badania okaże się, że pracownik powinien nosić okulary korekcyjne, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza.. 2.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1Okulary do komputera stanowią niezbędne narzędzie ułatwiające, a wielu przypadkach nawet umożliwiające, świadczenie pracy.. Nie mniej zależy, jakie czynności wykonuje nauczyciel i w jakim wymiarze.Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania pomocy o jaką Pani/ Pan wnioskuje do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w szczególności w celu dofinansowania lub refundacji wydatków określonych w złożonym wniosku.Zostałam zatrudniona rok temu.. Negatywne wyniki profilaktycznych badań okulistycznych nakładają na pracodawcę obowiązek partycypowania w kosztach zakupu okularów do pracy przy komputerze.Załącznik ..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Wniosek.. Pracownik składa dokumenty o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do Samodzielnego Stanowiska ds. BHP.. DO WNIOSKU DOŁACZAM: 1.WNIOSEK o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w związku ze stwierdzeniem przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej koniecznością wykonywania w nich pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.. Mam śr. 6,0, zachowanie wzorowe, zdobyłam III miejsce w konkursie na "Super Ucznia", I w konk.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZA OKULARY KORYGUJĄCE WZROK Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zakupionych w oparciu o Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. W załączeniu: 1.. Załącznik 4.2 Wniosek o dofinansowanie do paczki świątecznejJeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.. Ułatwi Ci to formularz do pobrania za darmo.. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGOInformuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018..

W załączeniu: 1.Pytanie : Jak uzasadnić , czy okulary się należą czy nie?

czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Załącznik Nr 2 do Regulamin zapomóg i pomocy OIPiP w Rzeszowie WNIOSEK NIEKOMPLETNY, NIECZYTELNIE, NIEPOPRAWNIE WYPEŁNONY NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY Wniosek o przyznanie dofinansowania do okularów korygujących członków OIPiP w Rzeszowie Dane personalne: 1.. Odpowiedz.. Pytanie: Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem wewnętrznym limitu.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 172.74 KB wzór word 52.5 KB.. I tu pojawia się kolejny warunek, który trzeba spełnić, by dofinansowanie do okularów było możliwe..

Płatność PayU 19.00 zł netto 23.37 zł brutto Płatność SMS 25.00 zł netto 30.75 zł bruttozwrot za okulary .

Dotyczy on czasu pracy, jaki przypada na wykonywanie obowiązków służbowych przed .Wnioski, Wzory dokumentów .. Udzielono mu informację, że szkoła nie ma na to pieniędzy.. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup zostałZobacz 7 odpowiedzi na pytanie: Jak uzasadnić wniosek o stypendium?. Pracownik dostarczył fakturę za nowe okulary po 2 miesiącach od badania okresowego z wnioskiem o zwrot kosztów zakupu okularów.Nieistotne czy jest to komputer stacjonarny, czy przenośny, ani czy okulary nosimy na co dzień lub też używamy ich jedynie do pracy przy komputerze.. Witam, w badaniach wstępnych lekarz nie zapisał mi konieczności pracy w okularach przed monitorem ekranowym, czego ja nie zauważyłam.. Dam "Najkę".. Prosz ę o refundacj ę cz ęści kosztów zakupu okularów koryguj ących wzrok/ soczewek kontaktowych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy - oświadczenie rodziców/opiekunów .. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole): ..

jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie na studia podyplomowe - jestem osobą poszukującą pracy/ mam umowę na zastępstwo?

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2015 o 23:23.. A co w sytuacji, gdy pracownik czuje, że jego wzrok się pogarsza, a w najbliższym czasie nie są .Pracownik został skierowany na badania okresowe.. Jednak faktycznie pracę przy komputerze zaczęłam dopiero w lipcu br. (wcześniej moje stanowisko pracy nie wymagało pracy przy komputerze).. Zaświadczenie o konieczności używania okularów korygujących wzrok od lekarza okulisty.. przez: Elżbieta | 2016.9.18 18:23:10 .. Numer konta osobistegoWniosek o zwrot kosztów zakupu okularów.. Kwestie związane z koniecznością zapewnienia przez pracodawców okularów korygujących wzrok zostały uregulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Jak napisać podanie o dofinansowanie okularów korekcyjnych?. do Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora UM w Lublinie .. Pracownikowi z wadą wzroku, którego obowiązki polegają na pracy z komputerem i monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przysługuje refundacja zakupu okularów ze szkłami korekcyjnymi.Pytanie: Nauczyciel pracujący w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej po skierowaniu na badania kontrolne kupił okulary i jeszcze przed złożeniem faktury wystąpił o refundację kosztów ich zakupów.. Nazwisko 2.. Załącznik 4.1 Wniosek o dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych wzór pdf 162.01 KB wzór word 42 KB.. Konieczna jest też faktura potwierdzającą zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów.3) Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów - Załącznik do zarządzenia.. Jak uzasadnić wniosek o stypendium?. Lekarz medycyny pracy zalecił nadal pracę w okularach korekcyjnych (nie było pogorszenia wzroku - nadal ta sama wada).. W związku z tym poprosiłam pracodawcę o dofinansowanie zakupu okularów (zgodnie z regulaminem).Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Imiona 3.. Zostały one zakupione w oparciu o zalecenie lekarza medycyny pracy w ramach bada ń profilaktycznych.. Za najdłuższą odp.. Numer ewidencyjny PESEL 4.. Na badaniach wstępnych zalecono mi noszenie okularów do pracy przy komputerze - wada wzroku.. Szanowny Panie, najlepiej zwrócić się do osób nadzorujących Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i to uregulować w regulaminie.. Mam dużą wadę wzroku i przez rok używałam do pracy przed komputerem własnych okularów.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt