Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej
Umorzenie postępowania.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej.. Wpływ RODO na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prawa do prywatności nauczycieli Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatne Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych .Ponadto, w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych, jej uzasadnienie powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, co nie jest równoznaczne, z podpisem osoby upoważnionej do wydania .1.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoDecyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu.. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoProcedura odmowy udostępnienia informacji publicznej.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

1 ustawy z dnia 6 września 2001r.. Odmawiając dostępu do informacji publicznej urząd musi wydać decyzję administracyjną - orzekł WSA w Białymstoku.. Do decyzji, o których mowa w ust.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r., II SA 3301/2002) odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.W przypadku, gdyby odmowa udostępnienia informacji została przez organ dokonana nie w wymaganej formie decyzji, ale w formie „zwykłego pisma" (nieoznaczonego jako „decyzja") informującego o odmowie udostępnienia decyzji, nawet bez specjalnego uzasadnienia, można potraktować to pismo analogicznie jak decyzję administracyjną i .Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym radnym..

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej 1.

Sąd dodał, że w przeciwnym razie mamy do czynienia z bezczynnością organu, a skargę na tę .Odmowa udostępnienia informacji publicznej bądź umorzenie postępowania o udostępnienie informacji na podstawie art. 14 ust.. UWAGA : TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .. (DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych (DOLiS/DEC - 520/12/35884, 35886) Decyzja GIODO z 11 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych przez NFZ; Informacja prasowa - jak zareagować na żądanie jej udostępnieniaPrawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust..

2 Ustawy.WSA: Odmowa udostępnienia informacji publicznej musi mieć formę decyzji.

Aktualności.. (z uwagi na brak możliwości udostępnienia informacji .Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji.. Uzasadnieniem decyzji odmownej było .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wzór).219 2.. Wynika to wprost z art. 16 ust.. W sprawie odmówiono udostępnienia informacji, ponieważ dyrektor jednostki uznał, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej.. 16 ust.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nigdy nie może pozostać bez odpowiedzi.. SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM .Skarżący w sprawie o sygnaturze II SAB/Sz 105/15 zarzucając zobowiązanemu podmiotowi przewlekłość w udzieleniu informacji publicznej, wskazał na naruszenia przepisów Ustawy, m.in. odmowę udzielenia informacji publicznej po uprzednim przedłużeniu terminu na podstawie wyżej wskazanego art. 13 ust.. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja autorska).....220 3.

W jakich sytuacjach powinna być wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o udzielenie informacji publicznej (przykłady).. Przedstawienie niezbędnych elementów decyzji administracyjnej, a następnie przygotowanie przez uczestników uzasadnienia do decyzji odmawiającej .Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej.. TECHNICZNA) TELEFON GDY PODMIOT NIE JEST INSTANCJI DECYZJA ORGANU DO NSAOd decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy.Wobec powyższego organ I instancji w dniu 4 sierpnia 2017 r. wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stwierdzając w uzasadnieniu, iż wobec zaprezentowanej w w/w piśmie z dnia 30 lipca 2017 r. postawy braku współpracy przez wnioskodawcę, zmuszony został do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji .Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt.. Wzór wniosku dotyczącego uzupełnienia decyzji odmawiającej udostępnienia .. O ODMOWA (DECYZJA) MAT.. W przeciwnym wypadku dysponent informacji powinien wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia.Uwadze burmistrza uszło jednak to, że odmowa udostępnienia informacji publicznej musi przybrać formę decyzji administracyjnej.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. Organ musi udostępnić informację publiczną, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia albo poinformować, jeśli nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji.Udostępnienie takiej informacji uwarunkowane jest jednak wykazaniem przez wnioskodawcę, że za tym udostępnieniem przemawia szczególnie uzasadniony interes publiczny.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.. 3 Informacji dodatkowych dla klienta; decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.Od decyzji Ministra Cyfryzacji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Odmowa udostępnienia informacji publicznej.. Z treści art. 16 ust..Komentarze

Brak komentarzy.