Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie
1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia, o którym mowa powyżej.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. [1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguPowiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdrój OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu Oświadczam, że podmiot w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go latWitamy w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 17.01.2021 wynosi 217 835 015,76 euro, co stanowi 73,61% Wzory formularzy sprawozdawczych obowiązujące do 31.12.2016: pobierzoŚwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis W ROLNICTWIE , POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE (imię i nazwisko , adres albo firma i adres siedziby po dmiotu ubiegającego się o pomoc)oŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot: (imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub .6..

tylko de minimis.

tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę .wdrażanych w Polsce środkach pomocowych, pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.. z 2018 r. poz. 362, z późn.. Wprowadzone zostaną nowe wzory formularza informacji o pomocy de minimis oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis.pomocy de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia, o którym mowa powyżej.. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz.U.. Wybór wg NIP.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich .W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 39 ust.. z 2018 r. poz 2096, z późn.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z 24.12.2013 r.) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku .pomoc publiczną de minimis, pomoc publiczną de minimis w rolnictwie lub pomoc publiczną de minimis w rybołówstwie,zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o wysokości uzyskanej pomocy..

UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie .1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;Pomoc de minimis - formularz.. Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie złożenia wniosku, do dnia przyznania tej pomocy przez Gminę Zambrów.Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy).OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE..

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r.1.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (załącznik nr 4 do Wzoru E) 1.4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane zadanie (załącznik nr 3 do wzoru E)** - pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. Nazwa beneficjenta pomocy Adres beneficjenta pomocy1) Łączna kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy2 pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat oraz należy dołączyć kopie zaświadczeń okopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie / rolnictwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie / rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie:oŚwiadczenie o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i ryboŁÓwstwie otrzymanej przez wnioskodawcĘ w roku, w ktÓrym ubiega siĘ o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzajĄcych go lat podatkowych a. informacje dotyczĄce wnioskodawcy, ktÓry otrzymaŁ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboŁÓwstwie 1. imiona i nazwisko albo nazwa wnioskodawcyPomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz..

w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.. 7.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów dotyczących stosowania przepisów o pomocy de minimis w rolnictwie w odniesieniu do: zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od .w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Nazwa beneficjenta pomocy Adres beneficjenta pomocyW przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1) Oświadczam, że: otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)* w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomoc(y) de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 1Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - Kryteria..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt