Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu 2019
Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.1.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę - Panią Monikę.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:Od 1 września 2019 r. do 9 miesięcy zostanie skrócony staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stażysta, starający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna stażu (ewentualnie innego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły), w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu.Data publikacji: 4 września 2019 r. Poleć znajomemu Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz kiedy dyrektor lub wicedyrektor mogą być opiekunami stażu.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego..

Przedszkole;Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.

Gliwice.. Działania podejmowane w okresie całego stażu zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej, planem pracy szkoły, planem pracy własnej, harmonogramem spotkań z opiekunem stażu - do 31 maja 2020 r. Znajomość obowiązujących przepisów.Zgodnie z harmonogramem programu Zgodnie z harmonogramem zebrań i Dni otwartych Na bieżąco § 6 ust.2 pkt.. scenariusz zebra-nia 6 miesiąc 20.02.02r.. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.2 6 ust.. czwartek, 17 października 2019 21.Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Małgorzata Brandygier.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Konsultacje z opiekunem stażu i dyrektorem w zakresie bieżących problemów.. współpracy między.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.opiekuna stażu: nauczyciela stażysty: omówienie zajęć opiekuna stażu z dnia: 11.01.02r..

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem.

Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczycielanauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; nauczyciel mianowany realizuje staż bez opiekuna.. Nawiązanie.. 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu zawodowego.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674).W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.. See more ideas about awans, nauczyciele, opiekun.Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ .. 1 Karty Nauczyciela).. W rzeczywistoœci chodzi o dwa zapisy z art. 9c Karty nauczyciela: zust.. Podstawa prawna: 1.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą Okres stażu - od 01 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. .. 2 pkt.. nauczyciel stażysta przedkłada projekt planu rozwoju zawodowego ..

Kontrakt z opiekunem stażu.

1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola: Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią Alicją Jeleń.. Opiekun stażu.. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.. Dyrektor.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Kontrakt określa zakres obowiązków stron oraz zasady współpracy między nauczycielem stażystą, a jego opiekunem stażu.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach .Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.. Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.. Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go już po 12 miesiącach.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. Publikacje nauczycieli.. Sulechów.. Konsultacja w sprawie udziału w Wewnątrzszkolnym konkursie recytatorskim .1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty..

stażystą a. opiekunem stażu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 16091.. 4.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.Harmonogram spotkań stażysty z opiekunem stażu.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Sprawdź, co to oznacza w praktyce dla nauczycieli i dyrektora szkoły.Opiekun stażu powinien: 1.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy.2019-09-22 - Explore Ania's board "Awans zawodowy" on Pinterest.. znajomość pracy szkoły raport z ankiety potwierdzenie udziału w szkole-niu omówienie zajęć opiekuna stażu z dn. 30.01.02r.. wynagrodzenia zasadniczego, tj. od 11/18 i powinien wynosić 72,72 zł (wynagrodzenie zasadnicze 1454,44 zł (ze stawki 2380 zł) x 5%= 72,72 zł).. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.Zadania opiekuna stażu.. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą .Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Plik Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012Opiekun stażu.. FORMA PROWADZONYCH .Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku (art. 9d ust.. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.. Uwaga!. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz .5% z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu naliczany będzie od ww.. 5 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 2018/2019 Udział w doskonaleniu zawodowym dr M. Żylińska Stosowanie na lekcjach umiejętności nabytych w trakcieZadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: .. przedszkola.. 1,FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU Obok odpowiedniego zestawu predyspozycji osobowoœciowych oraz odpowiedniego zestawu kompetencji merytorycznych i metodycznych, zadania oraz kompetencje na-uczyciela opiekuna okreœlaj¹ równie¿ konkretne uwarunkowania prawne.. w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. OBSERWUJĄCY .. OPIEKUN STAŻU .. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. nauczyciela z opiekunem w trakcie stażu, •wzajemnych obowiązków wynikających z prawa .. opiekun stażu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt