Wypowiedzenie likwidacja stanowiska pracy podstawa prawna
Potrzebuje pilnie porady.Wczoraj dowiedziałam się, że moje stanowisko pracy bedzie zlikwidowane.Jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreślony od 4 lat.Pracodawca poinformował mnie ze do 30.09 pracujemy razem.Od pazdziernika staję się bezrobotna.Podstawa prawna w świadectwie pracy przy likwidacji pracodawcy Likwidujemy małą firmę i daliśmy wypowiedzenia pracownikom z uzasadnieniem zwolnienia: likwidacja pracodawcy art. 41' kp.. Prawidłowe opisanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę niej jest łatwe i już na tym etapie pracodawcy popełniają błąd, który .W czasie trwania urlopu macierzyńskiego nastąpiła likwidacja mojego stanowiska pracy.. Warto jednak pamiętać, że sąd pracy może zbadać czy likwidacja jest autentyczna czy też ma jedynie charakter pozorny.Strona 1 z 5 - świadectwo pracy - likwidacja stanowiska - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Zastanawiam się, co wpisać w świadectwie pracy w przypadku likwidacji stanowiska.. Może to nastąpić także w drodze porozumienia stron.Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.. Świadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca .Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy..

Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy.

Kod podstawy prawnej .. 03/08/2013 autor Jowita .. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika .. art. 68 3 - jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, .Częste nieobecności pracownika jako powód do zwolnienia bez okresu wypowiedzenia Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia dla nauczyciela w okresie ochronnym Likwidacja stanowiska pracy przed okresem ochronnym Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ochronnym Wypowiedzenie z powodu utraty zaufania do pracownika a odprawa emerytalna Rozwiązanie .Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę rządzi się przy tym swoimi prawami.. » Oddelegowanie do pracy na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia » Procedura orzeczenia choroby zawodowej nauczyciela .. [Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny - 1.01.2019 r. j.t.. Może to być zarówno wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, jak i porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika.Na tej podstawie sąd może stwierdzić, że podczas zwolnienia doszło do naruszenia przepisów, a pracownik może się ubiegać o ponowne zatrudnienie lub odszkodowanie..

Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i ...Lp.

O pozornym charakterze likwidacji stanowiska pracy świadczy powstanie nowego stanowiska w miejsce zlikwidowanego, które niewiele różni się od pierwotnego, a zakres obowiązków nowo zatrudnionego pracownika .Jeżeli pracownik jest zwalniany z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, a miał umowę o pracę zawartą na czas nie określony, to wówczas w oświadczeniu o wypowiedzeniu pracodawca musi wskazać wyraźną przyczynę tego wypowiedzenia, np. likwidacja stanowiska z przyczyn ekonomicznych.Stanowisko pracy może istnieć w dniu wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu jego likwidacji.. Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia, w razie sporu sądowego jest często trudna do wybronienia.Pozorna likwidacja stanowiska pracy.. Dodatkowo, jeżeli faktycznie doszło do złamania prawa, to pracodawca może stanąć przed sądem pracy.. Istnieje szereg wymogów jakie pracodawca musi spełnić, by wypowiedzenie umowy o pracę można było uznać za dopuszczalne.Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę.. Likwidacja stanowiska pracy nie może służyć za fikcyjny powód rozwiązania umowy o pracę.. Wypowiadam umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia..

).Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę - likwidacja stanowiska pracy.

Likwidacja stanowiska Kodeks PracyWażne jest jednak to, że wprawdzie data dokonania wypowiedzenia umowy o pracę i faktyczna likwidacja stanowiska pracy nie musi być taka sama, ale faktyczna likwidacja stanowiska pracy musi .Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska bez wskazania tego stanowiska w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości zasadniczo uniemożliwia stwierdzenie prawdziwości przyczyny wypowiedzenia w toku postępowania dowodowego (zob.. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna.. Mam prośbę o podpowiedź: czy w świadectwie pracy możemy wpisać: "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy, z zachowaniem okresu .Zgodnie z treścią art. 30 § 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.. Granicą jest zatrudnienie na poziomie 20 osób.Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.Z praktyki wynika, że pracodawcy często popełniają błąd, sądząc, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy jest łatwym sposobem rozwiązania umowy o pracę z niechcianym pracownikiem..

400 - art. 23(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Nic bardziej mylnego.. Likwidacja stanowiska pracy stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.. Będzie tak w przypadku, kiedy na miejsce zwalnianego pracownika zatrudniana jest inna osoba z takim samym zakresem obowiązków .przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); z upływem czasu, na który była zawarta.. Jak wygląda moja sytuacja z punktu widzenia prawnego?. Ochrona jest wyłączona, gdy wypowiedzenie zostaje złożone z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych, np. z powodu likwidacji stanowiska.. Stanowi możliwość jednostronnego wypowiedzenia warunków pracy i płacy, uzgodnionych wcześniej pomiędzy stronami stosunku pracy.Likwidacja stanowiska pracy nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stosunek pracy jest chroniony na podstawie art. 39 Kodeksu pracy.. Witam.. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących .Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy.. wyrok SN z 13.12.2005 r., II PK 103/05, niepubl.. Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy i konsekwencje, jakie wynikają z tego sposobu zakończenia stosunku pracy, należy rozróżnić w zależności od liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy.. natomiast na czas nieokreślony dostałam umowę od 1.08.2013r., Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę - likwidacja stanowiska pracy z miesięcznym wypowiedzeniem czyli do 31.03.2015, Firma zatrudnia ok.10 osób, Przede wszystkim musisz ocenić czy stanowisko, które likwidujesz jest stanowiskiem unikalnym w Twojej firmie (np. gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika do obsługi IT) czy też takich stanowisk jest kilka (np. kilka księgowych).Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia.. Likwidacja stanowiska pracy umożliwia obniżenie kosztów działalności pracodawcy, zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego.. z .Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy uregulowane zostało w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.. Nie wykonanie tego obowiązku stanowi naruszenie art. 45 § 1 K.p. a tym samym może stanowić podstawę do żądania .W praktyce zatem odprawa dla zwalnianego pracownika dotyczyć będzie jedynie sytuacji, w których miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).. Na początek, po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę przeanalizuj jak została skonstruowana przyczyna wypowiedzenia.. a) rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska) - art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 10 ust.. Wyjaśnienie.. Pospolitym błędem pracodawców jest to, że w rzeczywistości - pomimo treści uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę - do likwidacji stanowiska pracy wcale nie dochodzi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt