Decyzja nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego
Miejska Konserwator Zabytków natychmiast po wizji w terenie wydała decyzję nakazującą usunięcie przez właściciela Paczkomatu i przywrócenie do stanu poprzedniego zabytku, jakim jest układ urbanistyczny osiedla Biskupin.. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być wydana ustnie (art. 66 ust.. Własność i inne prawa rzeczowe.. Wskazuje się, że dopuszczalne jest roszczenie o przywrócenie poprzedniego stanu współposiadania w takich przypadkach jak korzystanie ze wspólnego pastwiska, ze wspólnej studni, wspólnej ziemi, a nawet wspólnego mieszkania.Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego.. Pytanie: Z dniem 01.10.2004 roku przejąłem w dzierżawę miejskie targowisko.. 3, organ właściwy może wydać decyzję nakazującą właścicielowi posesji przywrócenie poprzedniego stanu albo utworzenie urządzeń, które zapobiegałyby szkodom..

2010-04-14 13:03:48; jak przywrócić komputer do poprzedniego stanu?

w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie .jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 ust.. Jeśli właściciel tego nie zrobi, zostaną wyciągnięte .-Wójt Gminy czterokrotnie wydał decyzję nakazując przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzen zapobiegawczych wskazanych przez bieglego sądowego, ale ze wzgledów proceduralnych organ II instancji je uchylił.. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być wydana ustnie (art. 66 ust.. Według tego przepisu, "w przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w .Jak przywrócić komputer do stanu, takiego jak był po kupieniu?. 1a ustawy).Słynna już na całą Polskę „PaczkoMATKA", mamy nadzieje, niebawem zniknie z ul. Olszewskiego..

2017-03-25 18:53:00; Jak przywrócić system do pierwszego stanu?

3).Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Przywrócenie do poprzedniego stanu.. 1 pkt 6-8 i 10-12 - wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w .Sąd stwierdził, że powołują się na art. 29 prawa wodnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń .Księga druga.. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 28 października 2014 r. nr .3.. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz łub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego łub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.Na tej podstawie wójt może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania (poprzez wykoszenie trawy) i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust..

2010-05-07 14:47:18; Czy da się cofnąć komputer do stanu z trzech dni?

3).Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Według art. 29 ust.. Sędziowie: WSA Kazimierz Bandarzewski WSA Aldona Gąsecka-Duda Protokolant: specjalista Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi J.B.. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.. 1a ustawy).Natomiast zgodnie z art. 29 ust.. Komentarz, Zakamycze, 2001).. W stosunku do poprzedniego dzierżawcy "Sanepid" wydał decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie właściwego stanu sanitarnego dzierżawionej nieruchomości do końca trwania umowy dzierżawy czyli do 30.09.2004 .Tym większym deliktem - aktem wymagającym od organu administracji, by władczo nakazał przywrócenie stanu poprzedniego, jest zmiana przeznaczenia terenu, którego to przeznaczenie jest determinowane normatywnie przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego'' [3].Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, Burmistrz Iłży wydaje decyzję nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających 2..

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o.Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna.

2017-06-22 21:21:42Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Jeśli sąsiad szkodzący okolicznym nieruchomościom zlekceważy decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających .Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla (spr.). Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.. 2.Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania .Przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega przede wszystkim na usunięciu się z cudzej nieruchomości, ale także na usunięciu skutków naruszenia (np. na zasypaniu rowu, dziur).. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zastosował art. 45 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt