Decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego
W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 4) o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasiew zajęciach wychowania fizycznego i częściowym zwolnieniu z wykonywania określonych ćwiczeń - wzór opinii - załącznik nr 2.. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty .Decyzje dyrektora.. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie waŝne od daty jego złoŝenia w kancelarii szkoły.. Decyzję przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.. Wzór decyzji dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego .. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły..

Wzór decyzji dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

12.Do lekarza po zwolnienie z WF, a raczej opinię, należy się zatem zwrócić, gdy występują jakiekolwiek problemy zdrowotne, które zdaniem rodziców lub ucznia uniemożliwiają lub utrudniają czy ograniczają jego udział w lekcjach WF. Lekarz oceni, czy istotnie zgłaszane problemy stanowią dostateczną przesłankę do wydania opinii o zwolnieniu z WF, a następnie wystawi pisemną opinię.Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania (załącznik 7).. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 3) o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia opinii.Termin dostarczenia dokumentów - do 14 dni od wydania opinii lekarskie dotyczącej potrzeby zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania niektórych ćwiczeń.. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.wychowania fizycznego..

2 wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

5.Zwolnienie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie głównym szkoły.. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.10.. Plany finansowe, awans zawodowy, ocena pracy oraz ewaluacja wewnętrzna.. Decyzja w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego; Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego; Decyzja w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego; PAKIET: Listopad 2019.. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizowania zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego - załącznik nr 3 - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Ewentualne oświadczenie rodzica o odpowiedzialności w przypadku późniejszych przyjść do szkoły lub wcześniejszych wyjść do domu ucznia ( dotyczy sytuacji, gdy zajęcia w danym dniu są pierwsza lub .Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 3 dni na podstawie pisemnego wniosku rodziców / opiekunów prawnych / ucznia pełnoletniego i w oparciu o złożoną dokumentację medyczną.wychowania fizycznego..

Decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór wniosku - załącznik nr 1 3.

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim rodzice (opiekunowie prawni) uczniaDyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania Decyzję dyrektora szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom pracownik sekretariatu.6.. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.. 5.zgodnie z załączonym orzeczeniem lekarskim.. Jednocześnie proszę o zwolnienie z obecności mojego/mojej syna/córki* z pierwszych lub ostatnich lekcji wychowania fizycznego wg obowiązującego planu zajęć.. Kopię decyzji otrzymuje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania (załącznik 7)..

13.Dyrektor szkoły w oparciu o dokumentację wymienioną w pkt.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły - 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.. Kopię decyzji otrzymuje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.zdrowotne.. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w kancelarii szkoły.. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela jako uczestnik - obserwator.fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie córki/syna* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji .. 12.Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Uczeń i jego rodzice lub opiekunowie prawni zostają poinformowani o decyzji dyrektora.. Sam dokument przechowywany jest w sekretariacie szkoły.. Data publikacji: 1 września 2017 r.9.. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.. Decyzja Dyrektora Szkoły o całkowitym zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór decyzji - załącznik nr 3 lub częściowym zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór decyzjiDyrektor szkoły wydaje decyzje (załącznik nr 5) o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. Zobacz zawartość pakietu9.. Mając na uwadze problemy, które mogą wyniknąć z zaniechania aktywności fizycznej oraz zgodnie z § 4 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, chcemyDyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.. 2.W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający dokonanie oceny klasyfikacyjnej, decyzję o zwolnieniu ucznia wydaje dyrektor szkoły w oparciu o pisemny wniosek rodziców (opiekunówTermin wydania decyzji przez dyrektora szkoły - 7 dni od otrzymania wymaganej dokumentacji.. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt