Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych
3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych.. Warto przy tym zaznaczyć, że zakaz ten jest zakazem względnym co oznacza, że nie dotyczy to osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz .Bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, wymiar czasu jest stały - i nie może być przeciętny - w okresie rozliczeniowym.. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn.. Wyjątkiem są np. pracownicy pilnujący mienia;Z pracy w nadgodzinach zwolnieni są niektórzy pracownicy (np. młodociani i kobiety w ciąży), a niektóre grupy mogą odmówić, jeśli chcą (rodzice wychowujący dzieci w wieku do lat 4, osoby niepełnosprawne oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub .• pracowników niepełnosprawnych, z wyjątkiem zatrudnionych przy pilnowaniu oraz tych, na których wniosek lekarz wyraził zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych - art. 15 ust.. zm.).Zdarza się, że w jednym tygodniu pracuje 6 dni (48 godzin), a w innym 4 dni (32 godziny), czyli zachowana jest zasada przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu..

Praca w porze nocnej i w nadgodzinach.

Jeżeli niepełnosprawny nie chce otrzymać wynagrodzenia, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego za czas pracy w godzinach nadliczbowych.. Dotyczą czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu.. z o.o. Created Date: 7/9/2015 1:42:07 PMKonsekwencją tego jest uznanie, że każda ósma godzina pracy niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym w danym dniu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za co przysługuje mu - obok .pracy w wymiarze ponad 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (dotyczy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) *), pracy w godzinach nocnych, godzinach nadliczbowych, systemie 12-godzinnym, systemie równoważnym (tj. do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo) *).. Ograniczenia dotyczące pory nocnej i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w .Praca w godzinach nadliczbowych uregulowana jest w Kodeksie pracy (kp) od art. 151 do 151 6.Zgodnie z przepisami praca w nadgodzinach oznacza pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy oraz po przekroczeniu przez .w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, lub ; bez wniosku pracownika (w takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego .Oznacza to, że za pracę w godzinach nadliczbowych można uznać pracę ponad 8 godzin na dobę, lub odpowiednio 12 albo 16 godzin w przypadku stosowania podstawowej lub równoważnej normy czasu pracy..

Osoba niepełnosprawna nie może być także zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Czy za każdą godzinę pracy powyżej 7 godzin należy mu się rekompensata w formie czasu wolnego lub dodatku za godziny nadliczbowe?W przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością obowiązują szczególne regulacje dotyczące czasu pracy tych osób.. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakaz zatrudniania takiego pracownika w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych dojdziemy do wniosku, iż rozkład czasu pracy pracownika niepełnosprawnego nie dość, że jest sztywny, to nie .Czas pracy osoby niepełnosprawnej a zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania zabiegów leczniczych.Osoba niepełnosprawna, bez względu na to, jaki posiada stopień niepełnosprawności (w Pana przypadku jest to stopień lekki) nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.. Nie dotyczy to jednak osób z orzeczeniem o niepełnosprawności..

Uprawnienia pracownika z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

W takim wypadku nie ma znaczenia, jaki stopień niepełnosprawności posiada pracownik.Pracownik ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, powinien więc pracować po 7 godzin dziennie.. Są jednak pewne obszary, w których obowiązują szczególne reguły wynikające z ustawy z 21 listopada 2008 r. o .W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.. Praca w urzędzie odbywa się według następującego rozkładu: środa od 7.30 do 15.00, pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 17.30.. Badanie lekarskie w tym celu wykonywane jest na wniosek pracownika (składany pracodawcy) oraz na podstawie skierowania przez pracodawcę.Niepełnosprawny pracownik Praca nadliczbowa i nocą Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych.. Osoba posiadająca niepełnosprawność nie może wykonywać pracy w porze nocnej.. Jak wiadomo, nadgodziny nie są planowane i może się zdarzyć, że z powodu awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy pracownik musi zostać w pracy dłużej..

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności:Praca w godzinach nadliczbowych PRAWO PRACY - SAS 8 / 2011.

20 stycznia 2015 r. pracownik .Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad .Co do zasady zgodnie z art. 15 ust.. Zasady te obowiązują pracownika od dnia następnego po przedłożeniu pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.Pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (8 godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00).. Stosowanie sztywnych, a w niektórych przypadkach obniżonych norm czasu pracy oraz zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych nie dotyczy: osób zatrudnionych przy pilnowaniu orazGdy dodamy do tego jeszcze wynikający z art. 15 ust.. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w nadgodzinach może nastąpić także bez takiego wniosku, tłumaczy Joanna Kaleta, ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Ustawa z 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.. Przy określaniu czasu pracy pracowników samorządowych stosuje się większość ogólnych zasad przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: k.p.).. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku niepełnosprawnego.-pracy w wymiarze ponad 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (dotyczy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), -pracy w godzinach nocnych, lub w godzinach nadliczbowych.. Pracując po godzinach musimy pamiętać, że w zamian za to, możemy zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu.Czy osoba niepełnosprawna może pracować w nadgodzinach?. zm.) zawiera uregulowania szczególne w stosunku do zawartych w Kodeksie pracy postanowień, dotyczących czasu pracy oraz zwolnień z pracy.. Proszę o wydanie stosownego .praca w godzinach nadliczbowych - pracodawca nie może zmuszać niepełnosprawnego pracownika do wykonywania pracy po godzinach.. Pracodawca nie może Panią zmusić do pracy w godzinach nadliczbowych i generalnie nie może Pani pracować po za wyznaczonym czasem pracy, ale ten zakaz nie jest bezwzględny.. nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo; nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowychTo podwładny decyduje, czy w ramach rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych odbierze czas wolny czy dostanie wynagrodzenie.. Czasami jednak pracuje po 8 godzin dziennie, ponieważ ma zaświadczenie od lekarza, że może pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.. Takie osoby absolutnie nie mogą pracować ani w nadgodzinach, ani w porze nocnej.Na wniosku o pracę w godzinach nadliczbowych (zapotrzebowanie na pracę w godziach nadliczbowych) pracodawca podaje w jakim dniu nadgodziny wystąpiły, ilość godzin oraz uzasadnienie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt