Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Zgodnie z Art. 20 w ust.. do 29.01.2020r.KLAUZULA INFORMACYJNA a) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych,* b) Rekrutacja do oddziałów „0" c) Rekrutacja uczniów Zgodnie z art. 13 ust.. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne .w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. 3 i 6 (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegopublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .Termin składania deklaracji jest od 21 lutego do 28 lutego 2017 roku..

W ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.

z 2002 Nr101, poz.926 z pó źn.Deklaracja dostępności; Adaptacja przedszkolaków; Z życia przedszkola; Nasze dzieci; Opłaty; Dokumenty przedszkola; Rekrutacja.. formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania .Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2020 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 16.01.2020r.. Dane dziecka: Imię Nazwisko Data urodzenia PESEL Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tylko w przypadku braku numeru PESEL)Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w ust.. Warszawa, dnia .publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust..

1 ...w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu/szkole2.

1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.. * Zgodnie z art. 20w ust.. (miejscowość, data) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021* Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolneDEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 .. szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania .DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna .. w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Porąbce w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: Art. 153, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U.. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej w roku szkolnym 2020/2021przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego.składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.• niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, • wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U..

Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej w roku szkolnym 2017/2018 1.

2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni .W ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole/szkołaprzedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z .Przypominamy : od 25 lutego (wtorek) do 2 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) rodzice dzieci składają potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym -druk do pobrania deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego (1)przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracją o kontynuowaniu wychowania przedszkolne go w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym,Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstwowej im..

2018 poz. 996 ze zm.) ...Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im.

10.Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie deklarowania kontynuacji wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust.. Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt