Wzór powołania na wicedyrektora szkoły
7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Art.. zm.).ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Zarządzanie finansami publicznymi 1.Powołany zostaje nowy dyr. szkoły, gdyż poprzedni odszedł przed końcem kadencji.. Osoba, która ma zostać pracownikiem na podstawie powołania nie jest uczestnikiem aktu .. Wniosek w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora osobie niebędącej nauczycielem.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Pismo do organu prowadzącego powinno zawierać powołanie się na przepis ust.. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę..

1.Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019Pytanie: Nauczyciel szkoły feryjnej zostanie powołany z dniem 30 lipca 2018 r. na stanowisko wicedyrektora - jak rozliczyć mu urlop wypoczynkowy?. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Dnia 1.09.2006 roku zostałem powołany na stanowisko wicedyrektora na okres 5 lat, tj. do 31.08.2011 roku.. Wicedyrektor ma umowę z poprzednikiem ważną jeszcze 2 lata.. Wicedyrektor - drukW szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. W mojej szkole tak stało się z działaniami na rzecz rekrutacji klas pierwszych, promocją szkoły, realizacją ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych.Wzór 3.. Prawo oświatowe - 1.. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole Wzór 2.. Pliki do pobrania.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowychPowołanie, tak jak mianowanie i wybór należy do tzw. pozaumownych stosunków pracy, które w odróżnieniu od umowy o pracę stanowią akty formalnie jednostronnie, dokonywane przez podmiot zatrudniający bądź przez organ nadzorujący, działający w tym zakresie zamiast podmiotu zatrudniającego..

Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły.

Prawo oświatowe - 1.. Wniosek w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora osobie będącej nauczycielem.. Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia XII.. (propozycja) • 54 Wzór 5.Zapraszamy Państwa do lektury artykułu inaugurującego cykl dotyczący roli i zadań wicedyrektora szkoły.. W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. 1. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedyrektora .Wzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.. W tym roku zmieniła się pani dyrektor i w dniu 16.09.2008 roku wręczyła mi odwołanie z dniem 1.09.2008 roku z funkcji wicedyrektora, powołując się na art. 37 Ustawy o systemie oświaty.potrzebuję wzór pisma/ zarządzenia o powołaniu wicedyrektora szkoły podstawowej z dniem 1 .09.. Zgodnie z treścią art. 36a ust.. Jacek 30-08-2017 19:45:14 [#10] Zarządzenie nr.. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.3..

Dyrektora szkoły z dnia 9 marca 2015r.

Dziś zarys obowiązków zwykle powierzanych wicedyrektorowi, w następnych częściach refleksje na temat sztuki delegowania uprawnień i warsztatu pracy wicedyrektora jako osoby, od której zależy nie tylko dobra organizacja bieżącej pracy placówki, ale przede wszystkim klimat i .CEA przesłało nowy druk stanowiący załącznik nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego, dotyczący powołania wicedyrektora szkoły.. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki .PiotrekM 18-07-2017 07:50:13 [#01] Proszę o podesłanie aktualnej podstawy prawnej powołania wicedyrektora szkoły z dniem 1 września 2017 r.Wicedyrektor oraz Sekretarz szkoły odpowiednio zapoznają podległych pracowników .. Dyrektor szkoły opublikuje procedurę antymobbingową i jej ewentualną aktualizację na stronie internetowej szkoły.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Jestem nauczycielem dyplomowanym.. Wniosek osoby prowadzącej o wykreślenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez j.s.t.. Czy nowy dyrektor musi tę umowę akceptować (jeśli chce powołać innego v-ce, bo nie chce współpracować z dotychczasowym), czy też musi zacisnąć zęby i 2 lata się przemęczyć?Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem..

Postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły Wzór 1.

K.K. Baczyńskiego w CzęstochowiePowołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także odwołanie z pełnionej funkcji, wymaga zachowania procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami.. Data publikacji 09.08.2017.Art.. Metryczka.. Kontrole prowadzone w szkołach ujawniają w tym zakresie szereg nieprawidłowości.Wicedyrektor mający jasny zakres obowiązków może nie tylko świadomie zaplanować swoje działania, ale powierzyć część kompetencji innym.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019 (23kB) 10. zm.) - dalej u.s.o., stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn.. 1 art. 37 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na ew. zapisy statutowe szkoły.. Pismo do gminy, na terenie której położone są niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub placówka, o likwidacji (propozycja) • 53 Wzór 4.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.