Formularz informacji o otrzymanej pomocy de minimis
tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę .pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.. DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE I RYBOŁÓSTWIE.. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.Limit pomocy de minimis.. UE L 352 z 24.12 .INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ.. z o.o. 559-000-20-36. ul. Bydgoska 1 86-100 Świecie.. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC.. CZĘŚĆ A - wypełnia Przedsiębiorstwo.. A - Wpisujemy nr NIP.. Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomocFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

tylko de minimis.

Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku zCo to jest pomoc de minimis i kto może z niej skorzystać Ogólne zasady przyznawania pomocy publicznej w zakresie podatków zawarte są w Ordynacji podatkowej (rozdział 7a).. 2) Nie należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc operacyjną, II.Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie ( Oświadczenie RD-2 ), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub.. Brak informacji o otrzymanej pomocy de minimis, łącznie z inną pomocą publiczną otrzymaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia.. W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis znajduje się również informacja dotycząca limitu pomocy de minimis, jakiej państwo ma prawo udzielić jednemu przedsiębiorcy.7..

Zakres pomocy.

Data utworzenia B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcyNależy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) - gdy starasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.

UE L 352 z 24.12 .FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ .. INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ I Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc SEMIDO Sp.. z o.o. II III Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającegoFormularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn.. Pamiętaj: Informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.1) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"..

UE L 352 z 24.12 ...z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na młodocianego pracownika.

C - Wpisujemy adres zameldowania.. UE L 352 z 24.12.2013)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01 RPD Oświadczenie RPD.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) Forma prawna podmiotu5)„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Należy pamiętać, że w tej informacji wykazuje się pomoc publiczną otrzymaną.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie uwzględniają:Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt