Wzór powołania wicedyrektora szkoły
Możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole - musi ich być co najmniej 12.W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoArt.Prawo oświatowe - 1.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.Jak wyglądają procedury powołania i odwołania wicedyrektora szkoły?. Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoPorada prawna na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Teoretycznie może, ale problem pojawi się, gdy dyrektora nie będzie i wicedyrektor będzie reprezentował szkołę, czyli będzie pracodawcą w rozumieniu art. 237 11 KP.. Oczywiście wg zasad art. 64 ust..

w sprawie opinii powołania na stanowiska wicedyrektorów i kierownika świetlicy.

zm.) - dalej u.s.o., stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.Czy dyrektor szkoły podstawowej może zatrudnić od 1 września 2017 r. dyrektora wygaszanego gimnazjum na 1/2 etatu i powołać go na wicedyrektora szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego?. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .Opis dokumentu: Akt powołania jest dokumentem, na podstawie którego następuje nawiązanie stosunku pracy.. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko Wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły (jeśli została utworzona) oraz Rady Pedagogicznej.Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska..

Powołanie wicedyrektora w szkole - pismo w sprawie opinii na temat kandydata.

Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. cynamonowa 28-07-2017 10:15:23 [#11]Rady Szkoły Podstawowej Nr 273 z dnia 1.09.2015r.. Wicedyrektor - druk.. W akcie powołania zostają zawarte wszystkie istotne składniki stosunku pracy.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Wojciech Melosik - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.A czy ktoś z Was posiada wzór pisma do organu prowadzącego o wyrażenie opinii i wzór powołania wicedyrektora szkoły z dniem 1 września 2017?. Drukuj.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową - jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się w roku szkolnym 2018/2019 (przykładowy) • 116 Wzór 3.Powołanie Wicedyrektora..

W przypadku, gdy w szkole nie jest powołany wicedyrektor szkoły, to zgodnie z art. 39 ust.

1 ustawa o systemie oświaty).. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. W Ustawie o Systemie Oświaty pojawia się to pojęcie sześć razy, a w Karcie nauczyciela - pięć i to w.Zgodnie z treścią art. 36a ust.. § Rada Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie przy ul. Balcerzaka 1 pozytywnie opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 273 Szkoły.Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych, b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,Art.. Wzór statystycznej karty wypadku (Z-KW)W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust..

Oczywiście, zakładamy, że wicedyrektor jest przeszkolony.Sprawdź, kto powołuje wicedyrektora szkoły,.

Kontrole prowadzone w szkołach ujawniają w tym zakresie szereg nieprawidłowości.. 7 ustawy o systemie oświaty inny .PDF (55 KB) Zarządzenie Nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wycieczek i imprez szkolnych, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli oraz Regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego .Powierzenie funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r.Opinia organu prowadzącego może być wyrażona na piśmie na wniosek dyrektor szkoły skierowany do organu prowadzącego lub za opinię organu prowadzącego można uznać zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, w którym znajduje się zatwierdzenie wskazanego nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.Stanowisko wicedyrektora szkoły opisane jest w obowiązującym w Polsce prawie oświatowym dość enigmatycznie.. Wzory dokumentów.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich .Proszę o wzór wniosku o powołanie wicedyrektora.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust.. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. Podziel się: Udostępnij na Twitterze(Otwiera się w nowym oknie)W razie przeszkody w sprawowaniu tej funkcji dyrektor może przekazać pełnienie funkcji przewodniczącego innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze - wicedyrektorowi, jeżeli ten ostatni jest powołany.. Szkoły mieszczą się w jednym budynku.Do momentu wypowiedzenia pensum wicedyrektora wynosi 7 godzin, a więc praca powyżej tej liczby to nadgodziny.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn.. ZARZĄDZENIE NR 9/2019 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. Powiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt