Polecenie pracy w dniu wolnym
To, w jakim czasie powinien to zrobić uzależnione jest z jednej strony od stanowiska, na jakim pracuje pracownik, a z drugiej strony od momentu wystąpienia szczególnych potrzeb po stronie pracodawcy, które zmuszają go do polecenia pracownikowi dyżurowania.Za pracę w nocy, w niedzielę i święta, które nie były rozkładowym czasem pracy oraz w dniu wolnym od pracy, który pierwotnie był udzielony w zamian za pracę w niedziele lub święto, pracownikowi należy się dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.. Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może mieć miejsce w razie zaistnienia przyczyn, które uzasadniają pracę w godzinach nadliczbowych.Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych może być wydane w dowolny spo-sób, także dorozumiany (np. brak sprzeciwu prze-łożonego na wykonywanie w jego obecności przez pracownika obowiązków może być zakwalifikowa-ny jako polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych - wyrok SN z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 122/98).A ponieważ niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to w każdym zakładzie pracy wyznacza się dodatkowy dzień wolny, właśnie ze względu na przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.. Dodatek funkcyjny a nadgodzinyZgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę..

Pracownik ma prawo do rekompensaty takiej pracy.

Pracownik nie może odmówić poleceniu pracodawcy przyjścia do pracy w dniu pierwotnie zaplanowanym jako wolny od pracy.Uzasadnienie: Polecenie pracy w dniu wolnym od pracy z uwagi przykładowo na szczególne potrzeby pracodawcy nie może spotkać się z odmową pracownika, chyba, że odmowa taka konieczna jest ze szczególnych względów natury ochronnej.. Jeżeli wolimy, aby pracodawca udzielił nam dzień wolny za nadgodziny, to musimy złożyć odpowiedni wniosek.NALEŻNOŚCI | Za pracę wykonywaną w dniu wolnym harmonogramowo nie oddaje mu się dnia wolnego, ale rozlicza ją jak pracę w godzinach nadliczbowych.. Pozostała część takiego dnia roboczego, wolnego dla pracownika, również jest płatna, wynagrodzenie zaś za ten czas powinno być ustalone według zasad obowiązujących dla wynagrodzenia za przestój.Pracodawca spełni obowiązek udzielenia dnia wolnego pracownikowi w zamian za pracę wykonaną w weekend, a mimo to nie skorzysta, z uwagi na swoją chorobę i przebywanie na zwolnieniu lekarskim w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako wolny.Jeżeli polecenie pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, spowoduje również przekroczenie dobowej normy czasu pracy, wynagrodzenie pracownika za takie godziny zostanie powiększone - zgodnie z przepisem art. 151 1 § 1 pkt 2 kodeksu pracy - o 50-proc. dodatek (innymi słowy - za pierwsze osiem .Pracownikowi samorządowemu świadczącemu na polecenie przełożonego pracę w sobotę, udziela się innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym tę pracę świadczył, w terminie z nim uzgodnionym..

Powinni to jednak robić tylko w określonych w kodeksie pracy sytuacjach.

Mogą przy tym powstać nadgodziny .Odmowa przyjścia do pracy w dzień wolny - napisał w Praca: Witam Pracuje na umowę o prace na czas nieokreślony,od poniedziałku do piątku.. Pracownik zgodnie z przepisami prawa pracy zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy, które nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy oraz umową o pracę..

Pracownik samorządowy pracujący od poniedziałku do piątku otrzymał polecenie pracy w sobotę.Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

Pracownikowi za nadgodziny przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny.Rekompensata pieniężna pracy w takim dniu jest możliwa jedynie, gdy udzielenie dnia wolnego z obiektywnych przyczyn okazałoby się niemożliwe.. Z przyczyn osobistych odmówiłam tego,gdyż miałam te dni .. Wykonywanie pracy w dniu wolnym jest możliwe w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających wydanie przez pracodawcę polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.INTERPRETACJE Pracownikowi samorządowemu świadczącemu na polecenie przełożonego pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tj. w sobotę (zgodnie z rozkładem czasu pracy soboty są dniami wolnymi od pracy), należy udzielić innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu .c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.Pracownikowi wykonującemu pracę w święta pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego..

W sobotę zadzwonił na moją prywatną komórkę pracodawca z rozkazem zjawienia się w pracy w trybie natychmiastowym,zarówno w sobotę jak i niedziele.

W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.Pracodawca powinien udzielić tego dnia do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 151 3 k.p.) Bez względu na to, ile godzin pracownik pracował w tym dniu, przysługuje mu pełny dzień wolny.. Pracownik jest bowiem obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Jeżeli zatem zmiana rozkładu czasu pracy pracownika ma polegać np. na poleceniu mu pracy w dniu pierwotnie dla niego wolnym, nie powodując przekroczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, to zmiana taka jest dopuszczalna.. Nie oznacza to jednak oczywiście, iż nawet w sobotę, która jest dla pracownika dniem wolnym od pracy pracownik nie będzie, na polecenie pracodawcy .Witam Przepisy kodeksu pracy nie precyzują, w jakim czasie pracodawca może polecić pracownikowi pozostanie na dyżurze.. Weekend w grafiku miałam wolny.. Słowem - za pracę w sobotę otrzyma Pan cały dzień wolny.Warto tutaj jednak dodać, że jeżeli pracownik otrzymał dzień wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, to nie może ubiegać się o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.. Wolne za nadgodziny - wniosek..Komentarze

Brak komentarzy.