Rejestr decyzji administracyjnych




3 lit. f i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. Licencje towarowe.. Przy czym to jego treść jest najistotniejsza, a nie forma.. Ewidencje: • obiektów nadzorowanych.. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot.. 2014-07-15 sygnatura: BKZ.4125.4120.2014Powiązane Baza Wiedzy (15).. Klasyfikacja aktów administracyjnych na przykładzie decyzji organów paszportowych (minimum trzy akty administracyjne; każdy - minimum trzy kryteria; w sumie należy wykorzystać co najmniej 5 kryteriów).107 126. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji .Elementy decyzji administracyjnej.. W uzasadnieniu nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów..

Wykaz aktualnie ważnych decyzji administracyjnych (licencji), zgodnie z art. 6 ust.

Numer decyzji: Nazwa produktu leczniczego: Data decyzji: Podmiot odpowiedzialnyDecyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np. 22 sierpnia 2019 r.Rejestr wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 82b ust.. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (skreślenia dokonuje dyrektor w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego).Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Naczelny Sąd Administracyjny.. Licencje osobowe.. Na przykład, w .Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych powstała w celu stworzenia podmiotom zainteresowanym warunków do jak najpełniejszego dostępu do treści rozstrzygnięć sądów administracyjnych.. Decyzja administracyjna to akt prawny o określonej treści i formie.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r..

Archiwa: • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy likwidowanych zakładów.Art.

Licencje BUS.. Rejestr prowadzi: Departament Obsługi Mieszkańców Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych ul. Branickiego 3/5 15-085 Białystok pokój 320, III piętro telefon: 85 869 6417, 85 869 6539.Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Rejestr dowodów osobistych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychRejestr wydawanych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania, odmowy przyznania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.. Zgodnie z wskazaną ustawą do zakresu działania Prezesa UOKiK należy m. in .Podstawowym dokumentem, w którym organ administracji publicznej załatwia sprawę, jest wydawana przez niego decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.. 1 pkt.. 4 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgłaszamy wniosek o przesłanie do nas:Decyzje publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 oraz 31b ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.. czołówki).Rejestr Decyzji GIF.. Prawo budowlane (j.t..

Nr 243 poz. 1623).Wzór wykaz obowiązujących decyzji administracyjnych jest dokumentem służącym do rejestru ustanowionych decyzji prawnych w zakładzie.

Takie postępowanie jest zgodne z uregulowaniami prawa bilansowego i prawa finansów publicznych.. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.. in abstracto - akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów.Decyzje należy, naszym zdaniem, ująć w postaci przypisów na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" w momencie wydania decyzji, a nie w chwili jej doręczenia.. Decyzje, Kodeks postępowania administracyjnego, codziennie aktualizowany stan prawny.9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają .Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych.. Pismo nieposiadające formy decyzji może być decyzją administracyjną, o ile zostanie wydane przez organ administracji, będzie kierowane do zewnętrznego adresata i w sposób władczy rozstrzygało o prawach lub obowiązkach .rejestr decyzji administracyjnych i postanowień od lipca 2014r..

W bazie znajdują się orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r.Dz.U.2020.0.256 t.j.

Decyzja administracyjna to pismo, które po uprawomocnieniu określa prawa i obowiązki strony postępowania.. Spośród 40 objętych kontrolą urzędów w żadnym nie przeprowadzono kontroli prawidłowości udzielania upoważnień.Prezes Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad Na podstawie art. 71 i 86 Konstytucji RP z dnia 6 kwietnia 1997 roku, oraz art. 5 ust 1. i 2, oraz art. 13 ust.. Wykaz w formie tabeli zawiera miejsce na nazwę decyzji, numer identyfikacyjny, datę wydania, kto wydał, termin ważności decyzji oraz obszar obowiązywania nowych postanowień.125.. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - Przewóz RzeczyDecyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony wydawane przez prezydenta miasta, burmistrza, wójta, przez nich podpisywane, lub podpisywane z ich upoważnienia, powinny zawierać oznaczenie organu wydającego decyzję (tj. wskazywać jako organ: prezydenta miasta, burmistrza, wójta), a nie oznaczenie aparatu pomocniczego jakim jest: urząd miasta, urząd gminy (dot.. Ponadto, kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie stanowi, iż wszelkie sprawy .W 5 urzędach rejestry nie pozwalały na szybkie ustalenie osób aktualnie upoważnionych do wydawania decyzji lub innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym.. .Decyzja jest podstawowym aktem wydawanym przez wszystkie urzędy i organy administracji..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt