Wzór duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Strona: [1] / 1.. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg wzoru oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydane duplikatu na wskazany rachunek bankowy.. Dokument ten określa głównie warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów .Publiczne i niepubliczne gimnazja mogą przekształcić się w 8-letnią szkołę podstawową lub włączyć się do 8-letniej szkoły podstawowej.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. 0,31 zł z VAT 0,25 zł netto.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej.. wzór.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II ..

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu - 26 zł za 1 szt.2.. Zgłosił się były uczeń po duplikat świadectwa właśnie z tego roku, a nie mam druku z tamtego okresu.Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu .Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom .wzór.. 73b .W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnie funkcjonującą lub po nazwami, pod którymi szkoła funkcjonowała od 1946 roku.. Warunkiem będzie złożenie do 31 stycznia 2017 r. wniosku - odpowiednio o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły lub zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł..

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej Numer wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 8 MEN-I/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II od 2018/2019 § 36 pkt 1· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum .. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny..

8a.- rok ukończenia szkoły/klasy.

(048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen.. wzór.. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.. Opłata.. rzewa 16-09-2008 18:18:27 [#12]Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów - s porządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół Podstawa prawna.. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Koszyk.. III .Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.. MENiS-I/10/2 - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej.. MENiS-I/9/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.. ).Świadectwa szkolne promocyjne z wyróżnieniem oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m..

roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1].dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej .. wzór.. MENiS-II/10-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Twój koszyk jest pusty .Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu .1.. MENiS-II/10/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017 .. 10.Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od .1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Szkoła, sporządza duplikat Do gimnazjum wpłynął duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bez podpisu osoby wystawiającej duplikat.Może jakaś dobra dusza prześle mi wzór druku na jakim można sporządzić duplikat świadectwa ukończenia szkoly podstawowej np. z 1976r.Bardzo proszę i z góry dziękuję !. MENiS-II/6a-sp/2 - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej.. Symbol Przeznaczenie Format Cena netto Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 stosuje się świadectwo z literą "a" w symbolu.Proszę o odpowiedź w sprawie wzoru druku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 1991/1992.. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum..Komentarze

Brak komentarzy.