Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wzór 2019
4.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŻORY Niniejszym potwierdzam wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.. Drodzy Państwo, W formie papierowej od wychowawców otrzymacie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolengo w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej na rok szkolny 2019/2020.. Oświadczam, że: a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, b) niezwłocznie powiadomię dyrektora.Deklaracje dostępne są u nauczycielek w każdej grupie oraz na stronie internetowej.. Deklaracje należy składać w godzinach pracy sekretariatu.ZARZĄDZENIE NR 13/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.. Deklarację należy wypełnić i zwrócić nauczycielce w grupie, w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 / do godziny 8.00/Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Boguszowie-Gorcach w roku szkolnym 2018/2019.. Zasady rekrutacji do jednostek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 oraz istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie w aktualnościach i/lub w zakładce rekrutacja dla przedszkoli.wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Oświadczam, że: wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji,Składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 22 do 28 lutego 2018 roku.. 1/24/2019 7:48:05 PM .publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli rozpatrzenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.Burmistrz Miasta informuje, iż w związku z rozpoczynającą się w dniu 6 marca 2019 r. rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, rodzice dzieci uczęszczających do ww..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 16 w Otwocku w roku szkolnym.20w ust.

Oświadczenie - zwrot nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Termin składania deklaracji jest ostateczny.. W załączniku dokument w wersji elektronicznej.Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte.. Placówka kontynuacjiDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna (nazwisko i imię dziecka) w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu w roku szkolnym 2019/2020Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny-2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia .Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF) Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 Pobierz (0,83 MB) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (PDF) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole .Przyjmuję do wiadomości, że deklarację należy złożyć w terminie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. Mam świadomość, że brak złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ww..

że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

6 września 2019 r.lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu .Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im.. 3 i 6 (t. j.: Dz. z 2018 r., poz. 996 ze zm. ) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Zgodnie z powyższym termin ten przypada na okres od: 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r. Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres.. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.OFERTA KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO na rok 2019/2020 dla Przedszkola nr 3, ul..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-pobierz .Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego.

Zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 stycznia 2018r.DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 18 lutego od godz. 8 00 do 22 lutego 2019 r. do godz. 16 00.Pobierz wzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. placówek w bieżącym roku szkolnym, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. Oświadczenie - przekazanie nadpłaty jako darowiznyWzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.. DANE DZIECKA Dane osobowe PESEL Imię Drugie imię NazwiskoDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy wychowanków tego przedszkola i utratę miejsca w tym przedszkolu, do którego dziecko.. Na podstawie art.30 ust.. Prosimy o dostarcznenie tych deklaracji do 21.01.. Słoneczna Szósteczka w Augustowie chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt