Wniosek rodzica o użyczenie laptopa
Proszę Rodziców o zapoznanie się z Regulaminem i Umową użyczenia znajdującą się na stronie www szkoły.W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy prezesem KSPrzedmiotem użyczenia jest laptop zakupiony w ramach projektu: Zdalna Szkoła (zwany dalej komputerem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz).. w Strzałkowie, akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenie Każda rodzina z minimum dwójką dzieci i która spełni inne warunki, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu komputera i akcesoriów w wysokości 1500 zł.. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.Możliwością użyczenia objęte są laptopy (zwane dalej komputerem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka ).. z o.o.;dariusz skrzynski Created Date: 5/9/2020 12:30:47 PM .Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło kolejną formę pomocy dla rolników.. Dane identyfikacyjne dzieci do 18 roku życia 12.. Użyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna/ (załącznik nr 1) za zgodą Dyrektora szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na .Użyczenie następuje na wniosek rodzica /prawnego opiekuna ucznia, i za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauki zdalnej, nie dłużej niż do końca zajęćdydaktycznych roku szkolnego 2019/2020..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna Zatwierdzam ...3.

Jednocześnie oświadczam, że: a) nie posiadam komputera domowego lub laptopa, na którym syn/córka mógłby/mogłaby pracować (w przypadku nauczycieli: na którym mógłbym/mogłabym pracować).WNIOSEK o wypożyczenie przenośnego komputera (laptopa) na okres obowiązywania zdalnego nauczania.. laptopa na okres organizacji przez szkołę kształcenia na odległość.. Wniosek w sprawie użyczenia komputera opiniuje wychowawca klasy do której uczeń uczęszcza.. Jednocześnie oświadczam, że: b) posiadam trudną sytuację materialną i rodzinną.a) nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby / córka mogłaby* korzystać w ramach kształcenia na odległość, b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w stanie niepogorszonym, a wszelkie szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania komputera w okresie wypożyczenia .Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY.. Proszę o wypożyczenie laptopa na czas obowiązującego zdalnego nauczania, z którego mogłoby korzystać .. Wnioski można składać do 30 grudnia 2020 roku.. Wniosek o użyczenie laptopa / tabletu dla ucznia .. *nie posiadamy laptopa / komputera stacjonarnego domowego/tabletu, z którego syn mógłby / córka mogłaby korzystać w ramach kształcenia na odległość, b) *posiadam bardzo stary i zużyty sprzęt komputerowy i syn/córka ma ..

Imię i Nazwisko drugiego rodzica/opiekuna* IVb.

Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za użyczony .WNIOSEK o użyczenie sprzętu (laptop) niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Wnoszę o użyczenie sprzętu (1 szt. laptopa z oprogramowaniem) niezbędnego do realizacji przez .. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy rodzica ucznia (opiekunaProszę o wypełnienie poniższego wniosku o użyczenie komputera na potrzeby zdalnego nauczania.. Proszę o wypożyczenie laptopa na czas obowiązującego zdalnego nauczania.. Podpis rodzica/prawnego opiekuna Zatwierdzam .wniosek korekta wniosku 2) zmiana wniosku 3) wycofanie wniosku 3) 2.. Wniosek o użyczenie komputera na potrzeby zdalnego nauczania Umowa użyczenia - laptopya) nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby / córka mogłaby korzystać w ramach kształcenia na odległość, b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w stanie niepogorszonym, a wszelkie szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania komputeraOrła Białego w Lutomiersku w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego / laptopa Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego / laptopa(podpis rodzica/prawnego opiekuna) Zatwierdzam ..

Dane identyfikacyjne drugiego rodzica/opiekuna* 9.

Author: Grupa Wydawnicza Semantika Sp.. -kod pocztowy poczta ulicanr posesji nr lokalu IV.1.. Urządzenia te nie zostaną im jednak darowane na własność lecz jedynie użyczone.akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenie.. Czasu jest zatem niewiele, a kryteria są dość surowe.Wniosek o sfinansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.. Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa.WNIOSEK O U ŻYCZENIE LAPTOPA DLA UCZNIA/UCZENNICY .. (podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia ) Title: Użyczenie laptopa wniosek dla ucznia Author: Iros Created Date: 10/17/2020 7:39:18 PM .Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia Strona | 1 .. (podpis rodzica/prawnego opiekuna) Zatwierdzam .. (data, pieczątka, podpis dyrektora) Author: Grupa Wydawnicza Semantika Sp.. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Od 1 kwietnia 2020 r. gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.a) nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby / córka mogłaby korzystać w ramach kształcenia na odległość, b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w staniePowstańców Wlkp..

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc - - IVa.

z o.o.;dariusz skrzynski Created Date: 3/26/2020 1:12:14 PM .Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia .. nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby/córka .. (podpis rodzica/prawnego opiekuna) Zatwierdzam .. (data, pieczątka, podpis dyrektora) Author: Piotr Idzik Created Date: 4/29/2020 9:33:46 AM .WNIOSEK o wypożyczenie przenośnego komputera (laptopa) na okres obowiązywania zdalnego nauczania.. Warunkiem użyczenia jest złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna członka klubu prezesowi Klubu wraz z oświadczeniem o nie posiadaniu przez ucznia własnego komputera, laptopa (załącznik nr 1).. Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub nauczyciela (załącznik nr 1) po zatwierdzeniu go przez dyrektora i po podpisaniu umowy użyczenia (załącznik nr 2).. Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora Szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .Użyczenie następuje na wniosek rodzica ucznia, za zgodą dyrektora szkoły, po podpisaniu umowy użyczenia na okres trwania kształcenia na odległość.. Regulamin pracy w systemie nauki zdalnej Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia ZSSprzęt będący przedmiotem użyczenia został zakupiony w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt