Wzór formularza sprawozdania o odpadach
2016 poz. 182), Wersja edytowalna dokumentu.wzór wypełniania - w zakresie wytwarzania odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHRozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust.. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015 r. poz. 1688).Ewidencja papierowa nadal możliwa, sprawozdania przesunięte do 30 czerwca, a do 28 lutego musisz złożyć raport do KOBiZE.. 2 .Wzór formularza, na którym podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych, powinny sporządzić sprawozdanie został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach .Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Pobierz program ewidencja odpadów 2018/2020Na podstawie art. 237c ust.. Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.Sprawozdania BDO - przykład wytwórca odpadów..

Nowelizacja ustawy o odpadach.

Przewidują go artykuły od 73 do 78 ustawy o odpadach.W części formularza ,,Uwagi" wyszczególnić i opisać zastosowany sposób unieszkodliwienia odpadów zzastosowaniem symboli ,,D" według Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).§ 1.. Termin sprawozdawczości - odroczony.. Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za .od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami naleŻy zŁoŻyĆ poprzez wypeŁnienie elektronicznego formularza bdo za poŚrednictwem indywidualnego konta utworzonego przez marszaŁka wojewÓdztwa przy dokonywaniu wpisu do rejestru bdo.Znaleziono 127 interesujących stron dla frazy formularz sprawozdania o odpadach w serwisie Money.pl.. 0 strona wyników dla zapytania formularz sprawozdania o odpadachSprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami..

Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

Formularz ten jest spójny i jednolity dla wszystkich podmiotów składających sprawozdanie za dany rok .Dodatkowe terminy działania infolinii dla podmiotów składających sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami oraz dla Jednostek Administracji Publicznej.. 19 ustawy o odpadach) jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest .Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018..

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn.

Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH .. pkt.. § 3.UWAGA!. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przesunęła do 30 czerwca 2020 roku terminy składania sprawozdań m.in.: o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o .. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - (Dz. U. z 2020 r., poz. 875):Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do III i IV kategorii: Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego: Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego dla bezrobotnychwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami obowiĄzujĄc za rok sprawozdawczy 2011 .Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U..

Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Nowe terminy na sprawozdania.

1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650).. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wytwarza odpady w postaci zużytych opon (kod odpady 16 01 03), a także odpad o kodzie 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).Sprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).14 września 2020 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO).. Informacje ogólne.. Wszystkie firmy, które są zobowiązane do ewidencji odpadów, ich wytwórcy, a także te zajmujące się ich zagospodarowaniem zwykle mają obowiązek złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania.. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.. Wpisu do rejestru BDO na wniosek(od stycznia 2020 rejestracja tylko online).WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1.. Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. terminu składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust.. Pan Adam prowadzi zakład wulkanizacyjny..Komentarze

Brak komentarzy.