Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
miejscowość, data.. z Beneficjentem projektu ( Zamawiającym) Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca .. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM Author: Szyca Last modified by: Szyca Created Date: 2/2/2016 12:22:00 PM .Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).. Obligatoryjne dla Grantobiorców, którzy wykonywali uproszczony audyt energetyczny przed 01.07.2020 r.Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym ----- miejscowość, data ----- pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): Nazwa: _____Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym.. Zapytanie nr 3 - Suszarnia próżniowa (zapytanie z dnia 30.05.2017)OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH .. że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym..

wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM Author: Szyca Last modified by: Szyca Created Date: 9/1/2016 11:09:00 AMOświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Grantobiorcą a Audytorem.. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH .. (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy .Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych Dotyczy: Projektu nr POIR.03.02.02-00-1738/19 pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką przy produkcji wypinanego haka samochodowego.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania międzyZałącznik nr 4 Wzór oświadczenia - powiązania osobowo-kapitałowe OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH .. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy ZamawiającymOświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn.. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z .. z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub .Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do zapytania ofertowego nr DOH/KS/224/10/2019 z dnia 07.10.2019 roku ~miejscowość (data)W myśl Rozdziału 6 sekcja 6.5.2. pkt 11 Wytycznych, w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy między innymi upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 13 lub 14, które zawiera co najmniej m.in. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa wyżej (nie dotyczy .Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: ..

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - otwórzZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne .. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcjiZałącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 1/02/2019 z dnia 28.02.2019r.. "Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych .. „Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymOświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym Nawiązując do zapytania ofertowego pt. „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych oraz kotłowni na pellet wraz w modernizacją instalacji c.o.", ja niżej podpisanyOŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH .. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, ..

Data publikacji: 05.07.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 18/1.3.1/POIR/2019Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

1 pkt 2 umowy o dofinansowanie przedstawimy wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wykazanymi we wniosku o płatność oraz oświadczenia o występowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z .Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.. Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert) - otwórz 6.. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym Author: Dominika Last modified by: PCPR Wrzesnia Created Date: 4/30/2014 9:49:00 AM Company: Procarpathia Other titles: Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lubOŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH .. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami .. oferty a Oferentem, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub .OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo..

Projekt „Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa UsługowoWzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami wykazanymi we wniosku o płatność Zgodnie z § 6 ust.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymiOŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/R/2016 z dnia 14.12.2016 r. Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.. Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania niezłożeniem żadnej oferty) - otwórz 5.. Oferta musi zawierać następujące elementy Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Dotyczy wykonania prac badawczo - rozwojowych, w związku z przygotowaniem się do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty .4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt