Decyzja zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie znane jest jeszcze rozstrzygnięcie WSA.Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn.. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje dotujący (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek .Zwrot dofinansowania powinien odpowiednio zmniejszyć rozliczenia międzyokresowe przychodów lub zwiększyć pozostałe koszty operacyjne, w zależności od ewidencji dotacji w momencie przyznania.W wyniku przeprowadzonego postępowania, w oparciu o dowody z dokumentów oraz zeznania świadków, organ uznał za udowodnione, że pobranie dotacji w nadmiernej wysokości dotyczy tylko jednego ucznia i w takim zakresie nakazał zwrot dotacji.Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - napisał w Rachunkowość budżetowa: Witam.. Dotacje udzielone z budżetu państwa: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa .• po stronie dochodów w paragrafie 291 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - jeśli środki z tego tytułu są przyjmowane na dochody budżetu gminy i w .Wyniki dokonanego rozliczenia stanowią podstawę ewentualnego ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu w razie jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości (art. 132 ust..

... pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- Ustawa o finansach publicznych - 1.. - Ustawa o finansach publicznych - 1.. Ustawodawca określił zespół norm prawnych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej.. Po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu .Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze.. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, zarząd wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w ustalonej wysokości (§ 52 ust.. 3 rozporządzenia).Strona 2 - Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. Jednocześnie umorzył postępowanie w odniesieniu do dotacji uzyskanej w związku z drugim uczniem tej szkoły.pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości; podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności..

1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Określoną w zaskarżonej decyzji przypadającą do zwrotu kwotę dotacji .Jeśli jednak nie ma zgody organu prowadzącego na ustalenia dokonane w protokole i na dobrowolny zwrot kwestionowanych kwot dotacji, wówczas organ dotujący zgodnie z przepisami powinien wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zwrocie dotacji jako pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości albo wydatkowanej niezgodnie z przepisami.Zgodnie z regulacjami dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia, że zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.. Pracuje w jednostce budżetowej.. Od decyzji tej wniesione zostało odwołanie, a następnie skarga do WSA.. kwestię wydania decyzji - w przypadku niedokonania zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w terminie - regulował przepis art. 93a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, którego ustęp 1 stanowił .Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie bez podstawy prawnej lub w nadmiernej wysokości, to sytuacje, których powinny wystrzegać się jednostki realizujące zadania finansowane z dotacji.1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust..

UZASADNIENIEDecyzja administracyjna o zwrocie dotacji lub zwrotu dofinansowania ze środków unijnych.

Naliczenie odsetek rozpoczyna się dopiero po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości .Po pierwsze, kwestia zwrotu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (tu: gminy) dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz naliczania odsetek od tych dotacji uregulowana została w art .1.. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi .Art.. Dotacje udzielone z budżetu państwa: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.Decyzja o zwrocie dotacji przez szkołę ..

1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

Zwrot .Zwrot dotacji do budżetu JST Stosownie do przepisów art. 252 ufp dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokościGmina w 2013 r. otrzymała decyzję od wojewody w sprawie zwrotu dotacji celowej pobranej w 2012 r. w nadmiernej wysokości.. Zgodnie z uchwałą, rozliczenie dotacji następowało w okresach kwartalnych, do 15 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.. Jeżeli więc podmiot zobowiązany do zwrotu dotacji zwróci kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - nie później niż w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zwrot, wówczas odsetek nie nalicza się.. Nadmierna wysokość dotacji oznacza, że otrzymane przez placówkę niepubliczną środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego są większe niż te, które zostały określone .Art.. akt: V SA/Wa 1825/13, w którym orzekł o uchyleniu decyzji ustalającej wysokość należności przypadającej do zwrotu z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.Wysłany: Sro Cze 29, 2016 2:43 pm Temat postu: zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego: Otrzymałam pismo z Urzędu Wojewódzkiego o zwrocie dotacji z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (spraw obywatelskich) jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w dziale 750 rozdział 75011 §2010 I nie wiem czy dobrze myślę ,aby .. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona .decyzji, tj. 06.02.2018 r. w kwocie 31,56 zl oraz od kwoty 423,58 zl (slownie: czterysta dwadziešcia trzy zlote piçédziesiQt osiem groszy) od dnia 12.12.2017 r. — daty stwierdzenia okolicznošci pobrania dotacji w nadmiernej wysokošci do dnia wydania decyzji, tj. 06.02.2018 r. w kwocie 5,20 zl.. Otrzymałam wystapienie pokontrolne, zgodnie z którym muszę dokonać zwrotu dotacji celowej za rok ub. pobranej w nadmiernej wysokości - w tym 30 zł - błąd w delegacji i 43,76 zł - błąd w odpisie na ZFŚS.Zwroty niewykorzystanej dotacji.. W przypadku stwierdzenia wystąpienia powyższych przesłanek odpowiedni organ wzywa beneficjenta do zwrotu środków unijnych lub dotacji..Komentarze

Brak komentarzy.