Oświadczenie majątkowe doc
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak: Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pieniak:oŚwiadczenia majĄtkowe osÓb upowaŻnionych do wydawania decyzji: ostat.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. z 2017 r. poz.423.pdf ( 185 KB ) Informacje o publikacji dokumentu .Oświadczenia majątkowe składa się w kancelarii głównej Urzędu Miasta .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. » Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. » Porządek do protokołu nr 39/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020r.Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Wzór nowego oświadczenia majątkowego1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1 Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia .Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia..

oświadczenie majątkowe wzór 2019 doc.pdf.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp.. wzór - nowy.pdf (PDF, 172,04 KB) Podgląd załącznika.. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.. oŚwiadczenie o stanie rodzinnym, majĄtku, dochodach i ŹrÓdŁach utrzymania pouczenie Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. 10 wiadomości: » druk oŚwiadczenia majĄtkowego - burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierownika jedn.. Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie .Oświadczenie majątkowe wzór 2019 doc; Oświadczenie majątkowe wzór 2019 doc. 4 listopada 2020 14:24 Pisma.. .Wskazówki dotyczące sporządzania oświadczenia o stanie majątkowym Akty normatywne 01 Zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych 02 Decyzja Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 3 lipca 2015 r. .- oświadczenie majątkowe za rok 2019. : Dowód osobisty: (Seria i numer) PESEL: Stan cywilny: ( wolny/-a ( żonaty/mężatka ( w separacji ( rozwiedziony/-a..

» Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku.

Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące .. DANE PERSONALNE: ZLECENIODAWCA WSPÓŁMAŁŻONKA/-EK Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr tel.. Krzysztof Justyński: - oświadczenie majątkowe za 2018 rok - oświadczenie majątkowe za 2019 rok.. Paweł Dzierżak: - oświadczenie majątkowe za rok 2018 - oświadczenie majątkowe za rok 2019Ostatnie 5 wiadomości: » Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r. » Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej » Dorota Lenart - oświadczenie majątkowe.. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Chodzi o rozporządzania ws.. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. 10 wiadomości: » Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych za 2019 rok » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych.. » Informacja z otwarcia ofert: 'Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych' » ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2021r ..

Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.1 Oświadczenia majątkowe rok Na podstawie art. 24i ust.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Oświadczenia majątkowe 2019: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 Klauzula informacyjna RODO - art. 14 Na podstawie art. 24i ust.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych .Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych.. » ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 grudnia 2020r.. Zaświadczenie o dochodzie.doc (doc, 35 KB) Pobierz: 9.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn..

wzór - nowy.pdfOświadczenie majątkowe.doc (doc, 83 KB) Pobierz: 8.

Wymóg składania oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach tłumaczy się tym, że osoby, którym oświadczenie majątkowe złożono, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na ._oświadczenie majątkowe - obowiązujące wójt, prac.doc (DOC, 39,5 KB) Podgląd załącznika _oświadczenie majątkowe - obowiązujące wójt, prac.doc.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK: Ostat.. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie majątkowe Data wprowadzenia: 2020-06-08 15 23 Data upublicznienia: 2020-06-08 Art. czytany: 452 razy » Oświadczenie majatkowe - rozmiar: 5618620 bajtów Typ pliku: application/pdf: Wiadomość wprowadził: Karolina Stycze .oświadczenia majątkowe Radnych i urzędników.. Zaświadczenie o dochodzie.pdf (pdf, 113 KB) Dotacje PO WER do 30 roku życiaPlik Oświadczenie majątkowe ̵.. POBRAŃ: 737 ROMIAR: (1364.4KB) DODANO: 20.10.2016 Druk oraz wzór wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym dla celów pomocy społecznej w formacie .pdf.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt