Wzór na obliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli
Zmiany dotyczą wymiaru zajęć specjalistów, nauczycieli niepełnosprawnych i łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum, a także ograniczenia przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych.Według stanowiska Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z 13 lipca 2010 r. w sprawie godzinowej stawki wynagrodzenia nauczyciela, przyjmowanej do obliczenia płacy z godzin ponadwymiarowych dla potrzeb pensji urlopowej - godzinową stawkę wynagrodzenia, o której mowa w § 4 rozporządzenia urlopowego nauczycieli, oblicza .. Na przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych - jednak nie przekraczającej ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - konieczne jest uzyskanie zgody nauczyciela .Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w praktyce budzi wiele wątpliwości.. a co ciekawsze - kiedy go nie wpłacać?. 30 ust.. Czy średnią liczymy z 10, czy tylko z 9 miesięcy .. z 2014 r. poz. 191), § 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej .Art.. Przydział godzin od dyrektora wygląda następująco: - 9 godzin języka polskiego (pensum w tym wypadku wynosi 18), - 15 godzin w bibliotece (pensum wynosi 30), - 4 godziny zajęć logopedy (pensum wynosi 22).Godziny ponadwymiarowe tym różnią się od godzin nadliczbowych, że są one czasem pracy wykraczającym ponad czas wynikający z wymiaru określonego w umowie o pracę (np. ponad ½ lub ¼ etatu)..

Przy obliczaniu liczby godzin ponadwymiarowych nie stosuje się zaokrągleń.

Organ prowadzący szkołę powinien określić w Uchwale sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym .Przeanalizujmy to na przykładzie nauczyciela, pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy jako logopeda, bibliotekarz i polonista.. Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których np. z powodu święta nauczyciel nie wypracował wszystkich przyznanych godzin (np. zrealizował wszystkie zajęcia, które miał przyznane jako godziny ponadwymiarowe a nie zrealizował pełnego pensum)?Wymiar pensum łączonego nauczyciela zatrudnionego na 24/24 i 5/18 etatu wynosi 23 godziny: 29 / (1 + 0,28) = 22,66 godzin zaokrąglonych w górę; od 24-tej godziny nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe.. Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w godzinach .Jak wynika z opinii, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa regulamin wynagrodzenia uchwalony przez organ stanowiący tej jednostki (art.30 ust.6 pkt 2 Karty Nauczyciela).Obliczenia: Współczynnik skrócenia nauki w klasach odbywających praktykę: 𝑤 1= 34 38 ≈0,89473 Współczynnik skrócenia nauki w klasie maturalnej: 𝑤 2= 30 38 ≈0,78947 Wymiar etatu wynikający z godzin rozliczanych według pensum 18: 𝑤𝑒1= 10+3×0,89473+6×0,78947 18 ≈0,96784 Wymiar etatu wynikający z godzin rozliczanych według pensum 648: .b..

Przykład obliczania ilości godzin ponadwymiarowych przedstawia załącznik nr 1.

godz. p.-wym.. Na pytanie, czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie twojego wynagrodzenia, 62,1 proc. nauczycieli .Jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy wiejskiego, to powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej - wyjaśnia MEN.. Uśrednianie godzin można wprowadzić pod warunkiem .Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.. (b) = Ilość wyprac.. Do góry.Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Kadry w oświacie.. Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w .Wyjdzie nam przeciętna miesięczna liczba godzin.. 21.Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 21 godzin, zatem nauczyciel ma 7 godzin ponadwymiarowych.Ustalenie pensum niektórych nauczycieli będzie od 1 września 2018 r. uwarunkowane nowym brzmieniem zapisów Karty Nauczyciela..

Wynagrodzenie, które zostało już wypłacone.Wzięło udział 4 422 nauczycieli.

(c=a-b)Przepis ten dotyczy nauczycieli niektórych szkół, zwłaszcza tych, w których są przewidziane praktyki zawodowe, a także nauczycieli ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w których zajęcia lekcyjne kończą się wcześniej lub w których występują przerwy na odbywanie praktyk.. Wzory dokumentów.. Poniższy raport specjalny, oparty na przepisach, orzecznictwie sądów oraz praktycznych przykładach jasno obrazuje, jak przydzielać godziny ponadwymiarowe i jak wynagradzać nauczycieli za godziny zrealizowane .Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu pracy.. Oprócz tego sięga do księgi zastępstw doraźnych, czyli wszystkie niezbędne informacje posiada.Pracownik zatrudniony na pełny etat wynagradzany jest w systemie akordowym.. W wielu szkołach pracownicy sami tworzą programy komputerowe, mające na celu obliczenie ilości nadgodzin, które są liczone nie według zasad Kodeksu pracy, lecz w myśl przepisów wskazanych w Karcie Nauczyciela.Podstawa prawna: art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.. Pytania i odpowiedzi.. Napisano 21 wrzesień 2009 - 12:30..

Autor: Monika Sewastianowicz.Nadgodziny dla nauczycieli obliczane są w specyficzny sposób.

6 Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określadla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,Nauczyciel pracuje 23 godzin tygodniowo - 18 godzin to pensum, a 5 to godziny ponadwymiarowe.Jak należy wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych nauczycieli za wakacje?. 75 wynika z : nauczyciel zatrudniony w wymiarze 18 godzin/tygodniowo 18godzin x 4,16 (czas za miesiąc) = 75, gdy nauczyciel jest zatrudniony np 22 godziny w tygodniu to 4,16 x 22, itd.. PIT-8AR(10) Informacja dla pracowników o tworzeniu PPK (wzór dla jednostek publicznych) PIT-4R(11) IFT-1/IFT-1R(16) .. Z kolei wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone jest zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora.. Nie należy liczyć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, a jedynie zrealizowane (+ zastępstwa), gdyż przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.. Podstawa obliczenia normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe: 2.900 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 580 zł (dodatek stażowy) + 600 zł (dodatek funkcyjny) + 290 zł (premia regulaminowa) = 4.370 zł.Nauczyciel uzupełniający etat nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych ani w szkole macierzystej, ani w szkole, w której uzupełnia etat.. Jego praca polega na szyciu toreb sportowych.. Nie są one jednak godzinami nadliczbowymi, czyli godzinami pracy ponad kodeksowe normy czasu pracy wynoszące zasadniczo 8 godzin na dobę i 40 godzin średnio na tydzień, w przyjętym okresie .Nadgodziny nie zostały zrekompensowane czasem wolnym.. Załóżmy, że w lipcu 2016 r. uszył ich 62, co zajęło mu w sumie 168 godz.Strona 2 - Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt