Krajowa deklaracja zgodności wyrobu budowlanego
nr V do rozporządzenia Nr 305/2011.. Punkt 6a - należy wypełnić ,w przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany do obrotu w oparciu o normę zharmonizowaną.Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi przez siebie właściwościami użytkowymi dla określonych zasadniczych charakterystyk wyrobu odpowiednich dla zamierzonego zastosowania (por. art. 4 ust.. Jest to dokument potwierdzający deklarowane przez producenta właściwości użytkowe wyrobu według przedmiotowej polskiej normy wyrobu lub krajowej oceny .Producent wyrobu budowlanego, który zgodnie z dotychczasowym przepisami nie jest objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B - nie będzie objęty obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji (i tym samym znakowania wyrobów znakiem budowlanym B) do dnia 30 czerwca 2018.KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI SKAŁA W/ SKAŁA W RENOVADEX Nr KDZ/3/SKAŁA_W/23092013 1.. Przemysłowa 1, PL-64-130 Rydzyna, T +48 (0) 65 52 55 700, F +48 (0) 65 52 55 800; Strona 1 z 2 Poznańska 10; Karpicko 64-200 Wolsztyn 2.. Krajowe deklaracje zgodności były wystawiane do 31.12.2015.Krajowa deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Polskiej Normie wyrobu albo aprobacie technicznej..

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego STEELGUARD 564 2.

Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną.Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest dedykowana dla wyrobu budowlanego i nie należy jej mylić z deklaracją zgodności, o której mowa w innych przepisach (np. ustawa o systemie oceny zgodności).W porównaniu do KDZ, która jedynie odsyłała do dokumentów odniesienia, takich jak raporty z badań lub normy, DWU zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wyrobu budowlanego.. 3 .Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/564/2017 1.. (uchylony).. (uchylony).. Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie ust.. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego).Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności: 1) numer nadany przez wydającego; 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz .Po sporządzeniu deklaracji producent umieszcza na wyrobie budowlanym znak CE, który wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność z normami unijnymi przewidzianymi dla danego rodzaju materiałów.Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami określonymi, odpowiednio, w rozporządzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spełnienie warunków dotyczących udostępnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym państwie .§ 4..

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: STEELGUARD 564 ETAG 018-1 Typ 4 3.

Na chwilę obecną Krajowa Deklaracja Zgodnosci została zastąpiona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (od 01.01.2017).. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla wyrobu budowlanego.KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla wyrobu budowlanego.Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu.. Nazwa wyrobu budowlanego: Typy produkcyjne: Nazwa pod marką ALTECH: R -2 do R -12 ALT R -2 do ALT R -12Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (lub znakiem budowlanym B) i wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu (lub krajowej deklaracji zgodności)..

Producent wyrobu budowlanego SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.

K. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy 2.. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.Stosownie do § 11 rozporządzenia w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy .Każdy wyrób budowlany, który został wprowadzony do obrotu ze znakiem budowlanym, powinien mieć Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych w wersji elektronicznej lub papierowej.. Ponieważ Polskie Normy nie ulegają zmianie, członkowie PRiK w związku z wejściem nowych przepisów nie zmieniają wymagań w stosunku do swoich wyrobów .5c.. Krajowa deklaracja zgodności - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z normą krajową lub krajową aprobatą techniczną.Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP) i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokumenty, które są potwierdzeniem przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, który klasyfikowany jest według:Krajowa deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Polskiej Normie wyrobu albo aprobacie technicznej..

Producent wyrobu budowlanego, który sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie art. 5 ust.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw wyrobów systemu STEELGUARD 564 do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji .Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało .Wyroby budowlane oferowane przez firmy będące członkami PRiK spełniają wszystkie wymagania Polskich Norm wyrobu i na tej podstawie firmy wystawiają krajowe deklaracje zgodności.. 8.Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne wtedy, gdy producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.§ 15.. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165), może stosować, do dnia 30 czerwca 2017 r., sposób .Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (lub znakiem budowlanym B) i wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu (lub krajowej deklaracji zgodności).. UWAGA !. (dawniej Winkhaus Polska Sp.. 1 ustawy, oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację .Deklaracji zgodności to oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt