Decyzja zmieniająca art. 155 kpa
Wyrok WSA w Białymstoku z 14 lipca 2011 roku, II SA/Bk 293/11, niepubl.Natomiast w myśl art. 155 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i .W art. 154 i 155 Kodeksu postępowania admnistracyjnego uregulowano tzw. nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. decyzji, od których nie wniesiono odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) albo decyzji wydanych lub utrzymanych po rozpoznaniu odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).WSA: nie można zmieniać decyzji związanych.. Postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną.rtf : 65,5k : 120. .. Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Sąd przychylił się jednak do argumentów Skarżącej.Jeśli opisane powyżej warunki są spełnione, modyfikacja decyzji może nastąpić w każdym czasie, o ile nie doszło do zmiany przepisów - zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartego w wyroku wydanym 6 stycznia 1999 roku, zarówno art. 154, jak i art. 155 Kpa mogą być stosowane wobec decyzji ostatecznej tylko .(art..

), • decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (decyzja warunkowa), a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.

Jednakże taka zmiana nie może być dowolna, o czym przypomniał ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego .Art.. Decyzje związane przy wydawaniu, których przepisy prawa nie pozwalają organom na swobodne uznanie nie mogą być uchylane lub zmieniane w trybie art. 154 kpa i art. 155 kpa - stwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu, na które zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu albo decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy (PIP) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.W trybie art. 161 k.p.a.. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.rtf : 69,9k : 119.. Sentencja decyzji o skreśleniu z listy w przypadku rezygnacji ze studiów,• przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 i 155 k.p.a.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes .Art..

Pojęcie nabycia prawa z decyzji ostatecznej może być stosowane tylko w odniesieniu do sfery prawa materialnego, a nie uprawnień formalnych (procesowych).Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art .W sprawach, o których mowa w art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa i art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.Art.. Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, .Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji.. 154 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. Dz. U. z 2016 r., poz. .. Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią .Kodeks postępowania administracyjnego,KPA,Rozdział 13..

wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:Wydana, z powołaniem się na art. 132 k.p.a., decyzja, która w jakikolwiek sposób pogarszałaby sytuację strony odwołującej się, byłaby decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa ...117.

zm.), zmieniając decyzję własną nr ZZZZZZZZZZZZZZ z dnia 2015-11-12 ORZEKAM zmienić z dniem 2016-05-01:Uznając w całości zasadność odwołania organ wydaje nową decyzję, która w świetle art. 132 § 1 KPA powinna uchylać lub zmieniać decyzję poprzednią.. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.. W tym przypadku jako datę skreśle-nia należy przyjąć dzień dotarcia do Uczelni podania studenta, chyba że student wskazał w podaniu inną datę.. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala w uproszczony sposób zmienić wydaną uprzednio, prawomocną decyzję administracyjną.. W omawianej sprawie organy I i II instancji odmówiły zastosowania art. 155 Kpa między innymi z uwagi na zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych..

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli ...Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i ...Art.

wskazuje jednoznacznie, iż zmiana decyzji ostatecznej uzależniona jest od zgody strony, natomiast brak zgody na zmianę decyzji niezależnie od przesłanki, jaką kierowała się strona, nie zwalnia organu z wymogu nałożonego w ww.. CYTATRozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Art. 154.. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji,Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks .DECYZJA ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Na podstawie art. 104 i 163 KPA (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 5c ust.. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego.rtf : 102,6k : 118.. W orzecznictwie kwestionuje się jednak możliwość wydania rozstrzygnięcia ograniczającego się wyłącznie do uchylenia decyzji kwestionowanej przez stronę.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu omówił szeroko zastosowanie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego do decyzji ZRID..Komentarze

Brak komentarzy.