Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia
Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel takiej .Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych.. 2 ustawy, natychmiastowemu wykonaniu, co jest równoznaczne z odebraniem zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi czy z pozbawieniem go władztwa nad zwierzęciem15.Zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun, może mu być czasowo odebrane na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który umieszcza je w schronisku.W pierwszym trybie (art. 7 ust.. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.Z powyższego wynika, że wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia w oparciu o art. 6 ust.. 2 może być czasowo odebra - ne właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta)"], lecz stanowi podstawę prawną do wydania zarów-RPO wskazał też na błędy związane z naliczaniem kosztów przy odbieraniu zwierząt: „Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia (w trybie zwyczajnym i interwencyjnym) obciążany jest dziś dotychczasowy właściciel - mimo że decyzja o czasowym odebraniu zwierząt nie jest ostateczna.o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi Na podstawie art. 7 ust..

W 2019 r. nie została w tym zakresie wydana żadna decyzja.

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.. Ostatecznie o jego losie rozstrzyga prowadzone równolegle w tej sprawie postępowanie karne.. Powinna ona wyczerpywać ujęcie procesowe pojęcia decyzji administracyjnej określonej w art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Opis sprawy Po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt o przypadkach znęcania się nad zwierzętami może ono być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.Obowiązkiem tej osoby jest niezwłoczne powiadomienie organu o odebraniu zwierzęcia, zaś wójt (burmistrz, prezydent) wydaje wówczas następczą decyzję.. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.Wydana przez organ decyzja w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia podlega, stosownie do art. 7 ust.. 3 ustawy jest ustalenie, iż zwierzęta żyją w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu.Title: Decyzja administracyjna o odebraniu zwierząt Author: Burmistrz Mszczonowa Created Date: 8/28/2017 1:45:21 AMDecyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu zwierzęcia: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 2) państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne,Decyzja burmistrza o odebraniu zwierzęcia jest tymczasowa..

W decyzji wskazuje się właściciela lub opiekuna zwierzęcia,Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt.

10 ustawy, nakłada na organ administracji publicznej obowiązek jednoznacznego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a więc ustalenia, że zwierzę jest faktycznie utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie .1) Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia - formularz, 2) Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne - formularz, 3) Protokół z czynności czasowego odebrania zwierzęcia - formularz.. 3.Dokumenty od wnioskodawcy: katalogu, może zostać czasowo odebrane właścicielowi lub jego opiekunowi.Decyzja o odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi.. 2 (a więc przez znęcanie się nad zwierzętami, przez co należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień) może być czasowo odebrane .W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.wzór decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w związku ze znęcaniem się nad nim • Strona 1 z 1..

wzór decyzji o czsowym odebraniu zwierząt w zwiazku ze znęcaniem się nad nim ~Ela.Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi.

Napisano: 26 kwie 2011, 9:27 .. NIEZBĘDNY FORMULARZ: decyzję o czasowym odebraniu zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych podejmowaną z urzędu wydaje się po uzyskaniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej .Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia zapada po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego).. 1a ustawy o ochronie zwierząt) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.. Media często informują o przypadkach znęcania się nad zwierzętami.. Termin załatwienia Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lelkowie - sekretariat, pokój nr 7.Decyzja burmistrza o odebraniu koni właścicielowi FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3/2013.. Miejsce załatwienia.. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.. Kto może podjąć interwencję w takiej sytuacji, a także kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi, mówią konkretne przepisy dotyczące samorządów.Prezydent stwierdził, że ma wszelkie dane potrzebne do wydania decyzji o czasowym odebraniu psów, jednakże Samorządowe Kolegium Odwoławcze było innego zdania.W 2018 r. Lublin wydał jedną decyzję o czasowym odebraniu zwierząt (psów) na podstawie art. 7 ust..

Sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona.gminy wyłącznie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia [„Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.

OPIS SYTUACJI Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia (art. 7 ust.. Zwierzę traktowane w sposób określony w ww.. W przypadkach znanych urzędowi odebranie zwierzęcia przez organizację społeczną jest podyktowane troską o los zwierząt.Wniosek o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.7.6.2020.. 3 ustawy o ochronie zwierząt.. 2019 poz. 122).Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzych uchyliło decyzję wójta gminy Dobromierz o czasowym odebraniu 10 krów i 13 kóz z nowego ośrodka Dolnośląskiego Inspektoratu dla Zwierząt w Pietrzykowie.. Kluczem do wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust.. 1 pkt 1-3 ustawy.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia, podejmowana jest przez wójta z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi.. W decyzji wskazuje się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, od którego zwierzę jest odbierane, oraz podmiot, do którego maDecyzja, która zapada w trybie art. 7 ust.. 1 ustawy o ochro-nie zwierząt, ma charakter konstytutywny.. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazanie jednemu z podmiotów wymienionych w art. 7 ust.. Decyzję w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi podejmuje wójt (burmistrz, prezydent miasta, dalej wójt) właściwy ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt