Potwierdzenie wywozu wdt
Czy takie potwierdzenie jest wystarczające dla zastosowania stawki zero .W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) stawka podatku wynosi, co do zasady zero proc., zgodnie z art. 41 ust.. We wpisie pt. WDT od nowego roku - czy faktycznie czeka nas rewolucja?. Podatnicy nie wiedzą jak dokumentować takie transakcje, bo obowiązujące od stycznia unijne rozporządzenie przewiduje nieco inne zasady niż najnowsze regulacje ustawy o VAT.. Próżno zatem ich szukać w polskiej ustawie o VAT.. Od nowego roku, dla osób które korzystają z własnego lub zewnętrznego transportu towarów, potwierdzeniem wywozu mogą być dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dokumenty które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, (od sprzedawcy i od nabywcy) z grupy I , albo po jednym z grupy I i II.Potwierdzenie wywozu towarów środkiem transportu nabywcy w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.. Organy coraz częściej akceptują dokumenty w postaci skanu przesyłanego mailem czy raportu .Gdy WDT dotyczy nowych środków transportu Zakres dokumentów jest inny, gdy przedmiotem WDT są nowe środki transportu.. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania nabywcy towarów.Począwszy od 2020 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej..

Przewoźnik przesyła spółce potwierdzenie wywozu towarów do tego kraju w formie elektronicznej.

Potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę do miejsca, o którym była mowa powyżej.. wyjaśniłem, że przepisy unijne nie przewidują możliwości, aby przewóz towarów był wykonywany własnym transportem.. Fiskus i sądy zgadzają się, że można to zrobić za pomocą innych .Zatem podatnik, chcąc skorzystać ze stawki 0% przewidzianej dla WDT, powinien przedstawić takie dowody, które potwierdzałyby okoliczność dostawy towaru z terytorium Polski do innego skonkretyzowanego podmiotu w innym kraju Unii Europejskiej, a nie tylko wskazywać okoliczność wywozu towaru.A zatem WDT opodatkowane stawką zero proc. zawsze wykazywane są w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/ VAT-7D za okresy rozliczeniowe powstania obowiązku podatkowego.. Podatnik przed transakcją zawsze powinien sprawdzić swojego kontrahenta w systemie VIES.. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co się zmieniło oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc zastosować preferencyjną stawkę 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów!Od nowego roku obowiązują przepisy unijne dotyczące dokumentowania WDT..

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnik nie posiada listu przewozowego, który potwierdzałby dokonanie wywozu towaru poza terytorium kraju.

3 ustawy o VAT.Do WDT stosuje się stawkę 0% VAT, pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że doszło do wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenia go unijnemu nabywcy (pismo IS w Warszawie z 26.02.2016, IPPP3/4512-25/16-2/KP).Potwierdzenie transakcji w terminie pozwala na zastosowanie do WDT zerowej stawki podatku.. Nazwa oraz adres siedziby podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.. W deklaracjach za inne okresy .Wydruk monitoringu przesyłki jako potwierdzenie wywozu towarów w WDT podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE, który nabywca podał podatnikowi,Definicja wewnątrzspólnotowej dostawy (WDT) została zawarta w art. 13 Ustawy o podatku od towarów i usług.. Czy w takim razie od nowego roku nie możesz skorzystać ze .Przeczytaj także: Podatek VAT: WDT a sprzedaż w kraju Przykładowo, spółka sprzedaje towary do Francji, przy czym posiada kopie faktury za te towary, potwierdzenie zapłaty za nie i korespondencję handlową z nabywcą.. System VIES, mówiąc w uproszczeniu, jest wyszukiwarką, która pozwala na uzyskanie informacji, czy weryfikowany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych.Aby miała miejsce transakcja WDT i możliwe było zastosowanie stawki 0%, nabywca .Rozporządzenie określa katalog dokumentów, jakie będą potwierdzały WDT i dawały prawo do stawki 0%..

3-5 i 11 ustawy o VAT.Zastosowanie zerowej stawki dla wywozu towarów do innego kraju UE wymaga prawidłowego potwierdzenia takiej dostawy.

1. kopia faktury, 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 3. dokument wywozu (druk VAT-22) zawierający w szczególności: dane dotyczące podatnika i nabywcy,Potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej Author: k.p.p Description: ZNAKI:1365 Last modified by: Anna_Ostapczuk Created Date: 4/7/2006 1:11:00 PM .W sytuacji, gdy opisane wyżej dokumenty nie stanowią jednoznacznego potwierdzenia dokonania dostawy do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium kraju wywozu towaru, dowód potwierdzający WDT może stanowić również: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;Zasady dotyczące dokumentowania wywozu towarów z terytorium kraju i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej także: WDT) zostały uregulowane w art. 42 ust.. Dodatkowo, skarbówka pozwala na istotne uproszczenia, ale ta droga - w przypadku .Z początkiem 2020 r. nastąpiły zmiany w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.. Zgodnie z cytowanym przepisem wewnątrzwspólnotową dostawę stanowi wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Z brzmienia wskazanych przepisów ustawy o VAT wynika, iż prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% przy realizacji WDT uzależnione jest m.in. od posiadania dokumentów potwierdzających, że doszło do wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenia go na terytorium innego kraju UE..

Potwierdzenie wywozu towarów to jeden z warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby zastosować preferencyjną stawkę 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary.. Zmiany niewątpliwe utrudnią dokumentowanie transakcji dla potrzeb zastosowania stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT .Obowiązujące od środy zmiany w zakresie zerowej stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) są nieprecyzyjne.. Regulacje te przewidziane zostały w tzw. pakiecie Quick fixes.. Nie wynikają one jednak z prawa krajowego, a wewnątrzwspólnotowego.. Inne dokumenty potwierdzające, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa: 3.1.- Jeżeli spółka otrzymałaby dokumenty potwierdzające WDT, to przychód zostałby wykazany w prawidłowej wysokości, ponieważ dostawa byłaby opodatkowana stawką 0% VAT.- Niestety, do 25 września spółka nie otrzymała dowodów wywozu z kraju i dostarczenia do odbiorcy w innym niż Polska kraju członkowskim Wspólnoty.Reasumując, dokumentowanie wywozu towarów w WDT poprzez wydruk monitoringu przesyłki zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do nabywcy mającego siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE jest wiarygodnym i akceptowanym przez organy podatkowe sposobem na „obronę" zasadności zastosowania preferencyjnej stawki 0%.Poznaj najważniejsze zmiany w WDT, które obowiązują od 1 lipca 2020 roku!.Komentarze

Brak komentarzy.