Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wzór
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. z 2007 r.art.. Formularze: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(582,44 kB)Wypełnij online druk ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej.. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu1 Pomoc de minimis - w rozumieniu art. 3 RozporządzeniaKomisji (WE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform.. 1 pkt.. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. zm), oświadczam, iżWraz z wnioskiem należy także pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia o już otrzymanej - w bieżącym i dwóch poprzednich latach pomocy de minimis.. który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do .Wzór oświadczenia o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA DZIAŁANIE!. (imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania i adres/ siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis) w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie otrzymał/a pomocy .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust..

Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.

W związku ze złożeniem Deklaracji przystąpienia do Projektu pn.. W związku z art. 37 ust.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z 24.12.2013r.). Adres: [email protected] .Załącznik 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA O POMOCY de minimis: Załącznik 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY de minimis: Załącznik 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY de minimis: Załącznik 7 - WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC de minimisOświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.Wzory wniosków, oświadczeń.. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn.. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.oŚwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pieczęć nagłówkowa) Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.oŚwiadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie Uprzedzony(a) o.233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U..

*** Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art.11 ust.

Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.Oświadczenie o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis.. z 1997 poz. 553 ze zm.) za fałszywe zeznanie - oświadczam, żeJednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Informacje, o których mowa w pkt 1. powyżej, nie uwzględniają:Oświadczenie o (nie) otrzymaniu pomoc de minimis - kumulacja; Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis - powiązania osobowe; 2. zm.) od następujących podmiotów: 01.. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym - przedstawiamy poniżej instrukcję jego wypełniania.Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2012 r. pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub.. ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w .Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis?.

** Należy podać nazwę podmiotu udzielającego pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Jest to związane z faktem, iż w ciągu takich trzech lat przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 000 euro wsparcia (dla firm transportowych - 100 000 euro).Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu .OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANEJ / OTRZYMANEJ* POMOCY DE MINIMIS.. Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania się o pomoc 1 Zgodnie z art.297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Opis dokumentu: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek.. Nazwa podmiotu udzielającego 02.Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2015 r. pomoc de minimis lub pomoc de minimisw rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu ..

Przeznaczenie pomocy 6 Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww.

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt pt.: "CZAS NA DZIAŁANIE!Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.²Do przedstawionej pomocy de minimis.2 ust.. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / osoby prawnej / jednostki organizacyjnej.. 1407/2014) tzw. "jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobąOŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie.. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie.. CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!". Druk - ZUS RPD - 30 dni za darmo - sprawdź.. Załącznik nr 14 do umowy: Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis .Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdrój OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu Oświadczam, że podmiot w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go latPomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia.. 2 pkt 10, tj. pomoc de minimis art. 2 pkt 10a, tj. pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt