Wzór wypełnionego wniosku o upadłość konsumencką
Aby w twoim wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zabrakło najistotniejszych .1 WZÓR WNIOSKU Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Opłata stała od wniosku: 30 zł Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. Do: Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ul. Czerniakowska 100A Warszawa Dłużnik: Jan Gładki PESEL: Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej .Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o upadłość konsumencką wymaga od wnioskującego rzetelnego zgromadzenia informacji oraz dokumentacji.. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).. W pierwszej rubryce znajduje się oznaczenie sądu, czyli dane placówki, w której składa się dokumenty.24 marca 2020 roku wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego.. W dalszej części wniosku oznaczonej punktem 2 (2.1-2.48) wskazać należy dane dłużnika oraz jego ewentualnego pełnomocnika.Można już pobrać wzór wniosku o upadłość konsumencką.. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia zakładu głównego przedsiębiorstwa.. Gdy w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik (doradca restrukturyzacyjny, adwokat lub radca prawny), to należy też dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.Do rozpoczęcia konsumenckiego postępowania upadłościowego niezbędne jest złożenie opłaconego i uzupełnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej..

Jak wygląda wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka wiąże się również z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego a w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o upadłości postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.W tematyce upadłości konsumenckiej powiedziano już wiele, lecz dziś przedstawię Państwu jedną z ważniejszych części wniosku o upadłość, a mianowicie podstawy odpowiedniego formułowania uzasadnienia.. Poza tym w treści ustawy kryje się sporo pułapek, a osoba, która nie zajmuje się pisaniem wniosków zawodowo - łatwo może zrobić fałszywy krok i sama się podłoży przez napisanie zbyt wiele w treści wniosku.Dlatego każdy, kto ma możliwość zgłoszenia się do Kancelarii prowadzącej sprawy o upadłość konsumencką, powinien powierzyć wypełnienie wniosku prawnikowi.. Jego wzór został określony przed kilkoma laty, po roku od wejścia w życie nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, które „otworzyły" upadłość konsumencką.Wniosek o ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej, podlega opłacie skarbowej w kwocie 30 zł.. W przeciwnym wypadku łatwo o popełnienie błędu, który pozbawi dłużnika szansy na szybkie zażegnanie problemów finansowych, a tym samym przybliży go do bankructwa.Podobne wzory dokumentów.. Do pobrania, oprócz przykładowo wypełnionego wniosku, jest instrukcja z najważniejszymi wskazówkami i warto się z nią zapoznać.Wniosek o upadłość konsumencką - jak zapewne wszyscy już wiedzą - składa się na urzędowym formularzu..

Ponadto przygotowana została również instrukcja do samodzielnego sporządzenia wniosku o upadłość konsumencka.

Jest on dostępny na jednej z moich stron wniosek o upadłość konsumencką wzór, a niedługo ten i inne materiały będą dostępne również na blogu upadłośćkonsumencka.com.pl.. Jeżeli dłużnik nie prowadzi przedsiębiorstwa w Polsce, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo jego siedziby.Jeżeli jesteś w trakcie sporządzania wniosku o upadłość konsumencką oraz kompletowania potrzebnych dokumentów i masz z tym problemy, podziel się z nimi tutaj, a w wspólnie spróbujemy znaleźć sposób ich rozwiązania.Drugi krok to wniosek o upadłość konsumencką.. Wniosek, który od kilku lat składa się na określonym formularzu.. Nowe przepisy uproszczą zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej.Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy.. Przygotowałem go tak, by pokazać jakie elementy we wniosku o upadłość są wymagane i w jaki sposób powinno się uzasadniać zaistniały stan niewypłacalności.. Zarówno wniosek o upadłość konsumencką, jak i instrukcja jego sporządzania jest do pobrania na stronie pod domeną danych we wniosku o ogŁoszenie upadŁoŚci.. Procedurę oddłużenia konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej .Wniosek o upadłość konsumencką - wzór zawiera przykładową sytuację dłużnika..

Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Formularz możesz znaleźć tutaj.. Istotnym jest by trzymać się wyznaczonego wzoru oraz skrupulatnie dochować wszelkich wymogów formalnych.W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości.. Koniecznym jest wykonanie planu spłaty wierzycieli.. Materiały Wzór formularza wniosek dłużnika - upadłość Wzór _formularza _wniosek _dłużnik-upadłość.rtf 0.55MB Wzór formularza wniosek dłużnika - upadłość Wzór _formularza _wniosek _dłużnik-upadłość.pdf 0.28MB Wzór formularza wniosek wierzyciela - upadłość Wzór _formularza _wniosek _wierzyciela-upadłość.rtf 0.39MB Wzór formularza wniosek wierzyciela .71 341 92 78 601 153 747 [email protected] ul. Lelewela 23 lok.6, 53 - 505 Wrocław INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ Uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiera jedynie przykładoweUpadłość konsumencka - Poradnik Poradnik został sporządzony według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2015 roku, tym samym korzystając z niego należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym, wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne .W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości..

W takiej sytuacji korzystniejsze okazuje się składanie wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków.

Nie ma wniosku bez uzasadnienia Uzasadnienie wniosku o upadłość to jedna z najważniejszych - oprócz przedstawienia kompletnego spisu wierzycieli - części wniosku.. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w wniosku do pobrania.Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką - łatwo zrobić fałszywy krok.. opŁatĘ naleŻy uiŚcid w kasie sĄdu lub wpŁacid przelewem na rachunek bankowy podany na stronie internetowej sĄdu lub gotÓwkĄ w kasie sĄdu.Porada: Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych wg miejsca zamieszkania dłużnika.. Możliwe jest też rozłożenie długu na raty.. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.Może wówczas okazać się, że z przyczyn technicznych złożenie wniosku o upadłość będzie bezzasadne.. Opłatę uiszcza się przelewem na konto sądu upadłościowego lub znakami opłaty sądowej, przyklejając je na wniosku - znaki do nabycia w sądzie, możliwe również uiszczenie opłaty gotówką w .Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka: Wzór wniosku o widywanie się z dzieckiem: Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta: Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego:Wzór wniosku o upadłość konsumencką.. Jednak tylko dobre przygotowanie formalne sprawi, że wniosek nie zostanie odrzucony, a jednocześnie przyspieszy procedurę rozpoznania sprawy przez sąd.Zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami przygotowałem dla czytelników bloga wzór wniosku o upadłość konsumencką.. Wówczas w skład masy upadłościowej wchodzą również majątki własne (odrębne) współmałżonków.Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą o prawie upadłościowym i naprawczym, każdy wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać 16 obowiązkowych elementów: 1.. Jeżeli chcesz samodzielnie napisać wniosek o upadłość konsumencką, pamiętaj, by:Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.. W komunikacie o podpisaniu nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości podało: szacuje się, że ponad 2 mln Polaków nie może się uporać z przeterminowanymi długami"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt